22. 10. 2020  23:55 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BPRO04_6B - Bakalársky projekt (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: BPRO04_6B
Názov predmetu:
Bakalársky projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 5. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 5. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 5. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 5. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu študent odovzdá vedúcemu projektu samostatne vypracovaný bakalársky projekt na zadanú tému, ktorého realizácia bude hodnotená klasifikačnou stupnicou Študijného poriadku STU nasledovne: A (92-100%), B (83-91%), C (74-82%), D (65-73%), E (56-64%), FX (menej ako 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent pozná metodiku písania záverečných prác, vie vyhľadávať potrebné informačné zdroje, vie ich analyzovať a vyvodzovať relevantné závery. Študent je schopný samostatne vypracovať bakalársku prácu zameranú na riešenie technického, technicko-ekonomického alebo manažérskeho problému.
 
Stručná osnova predmetu:
Metodika písania záverečných prác;
Reálne riešenie konkrétnej témy (problému z podniku, resp. prípadovej štúdie) pod vedením príslušného vedúceho projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CAGÁŇOVÁ, D. -- BUJNOVÁ, E. -- PAVLENDOVÁ, G. Záverečný projekt. Trnava : AlumniPress, 2011. 64 s. ISBN 978-80-8096-137-4.

Odporúčaná:
Literatúra bude zvolená v súlade s témou projektu
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet Bakalársky projekt naväzuje na predmet Bakalárska práca, a jeho úspešné ukončenie je podmienkou pre pokračovanie predmetom Bakalárska práca v letnom semestri.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1820

A
B
C
D
E
FX
36,1 %
25,9 %21,6 %9,5 %
6,3 %
0,6 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Viera Bestvinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Tomáš Brlej (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Helena Fidlerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Mária Haladová (cvičiaci, skúšajúci)
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Mária Homokyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Natália Horňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martina Horváthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Lukáš Jurík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martin Mareček-Kolibiský (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľubica Mrvová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vanessa Prajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Augustín Stareček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Szabó, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Miriam Šefčíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Natália Vraňaková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: