14. 10. 2019  15:16 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DTBZ06_6B - Databázy (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DTBZ06_6B
Názov predmetu: Databázy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre vykonanie skúšky je úspešné absolvovanie testu z jazyka SQL, PL/SQL a obhájenie semestrálneho projektu.
Z priebežných testov študent získa 20% bodov hodnotenia predmetu.
Študent má právo 1x opakovať každý priebežný test v termíne určenom cvičiacim. Po absolvovaní opravného termínu priebežného testu sa počíta lepší z oboch výsledkov. Na skúške môže študent získať 80 % bodov.
Výsledná známka predmetu je udelená na základe súčtu priebežného hodnotenia a výsledku skúšky. Hodnotenie je udelené na základe stupnice podľa ŠP STU:
A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí princípy dátového modelovania a získa praktické skúsenosti z návrhu bázy dát. Pochopí možnosti použitia dopytovacích jazykov pre prácu s databázami, dokáže pracovať s jazykom SQL a PL/SQL procedurálnym jazykom.
 
Stručná osnova predmetu:
- Životný cyklus návrhu databáz.
- Dátové modelovanie: konceptuálny model, logický model, fyzický model.
- Objektovo orientované dátové modelovanie.
- Jazyk SQL .
- Funkcie SQL.
- Jazyk PL/SQL .
- Optimalizácia SQL príkazov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CONOLLY, T. -- BEGG, C. -- HOLOWCZAK, R. Mistrovství - databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. Brno : Computer Press, 2009. 584 s. ISBN 978-80-251-2328-7.
DELIKÁT, T. Základy projektovania databázových systémov. Bratislava : DELINT, 2007. 207 s. ISBN 978-80-969613-0-6.
TANUŠKA, P. -- SCHREIBER, P. -- VAŽAN, P. Informačné systémy - dátové modely. 2003.
TANUŠKA, P. -- SCHREIBER, P. -- VAŽAN, P. Informačné systémy II. Trnava : Tripsoft, 2004. ISBN 80-968734-6-6.
MATIAŠKO, K. -- VAJSOVÁ, M. -- ZÁBOVSKÝ, M. -- CHOCHLÍK, M. Databázové systémy a technológie. STU v Bratislave FIIT, 2009. 693 s. ISBN 978-80-227-3035-8.
LACKO, L. SQL hotová řešení. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-975-5.
SCHMULLER, J. Myslíme v jazyku UML: Knihovna programátora. Praha : Grada Publishing, 2001. 359 s. ISBN 80-247-0029-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Hodnotenie je prebraté z predmetu Informačné systémy, ktorý bude v novej akreditácii nahradený obsahovo príbuzným predmetom Databázy.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 546

ABCDEFX
13,0 %17,6 %22,0 %22,3 %22,2 %2,9 %
Vyučujúci: Ing. Martin Juhás, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Špendla, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Ondrej Tadanai (cvičiaci)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: