26. 10. 2020  9:08 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DPRO01_6I - Diplomový projekt (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DPRO01_6I
Názov predmetu:
Diplomový projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie po častiach spracovaného projektu na cvičeniach (min. 2x)
 
Výsledky vzdelávania:
Vypracovanie diplomového projektu študentmi v rozsahu 25-35 strán z témy, ktorá je v úzkom súvise s vybranou témou ich diplomovej práce. Spravidla sa jedná o literárnu rešerš témy diplomovej práce v odbornej literatúre. Študenti môžu text svojho diplomového projektu použiť do svojej diplomovej práce. Študent bude schopný samostatne vyhľadávať a spracovávať literárne zdroje a formátovať texty do predpísanej podoby textov záverečných prác.
 
Stručná osnova predmetu:
Zadanie tém diplomového projektu s ohľadom na témy diplomových prác študentov.
Bližšie oboznámenie sa s problematikou, do ktorej zapadá téma projektu, vyhľadanie vhodnej literatúry.
Excerpcie z doporučenej a vyhľadanej literatúry a z ďalších zdrojov. Konzultácie s vedúcim projektu.
Zhrnutie poznatkov z prvej časti excerpcie. Konzultácie s vedúcim cvičenia, vedúcim diplomovej práce a s významnými odborníkmi z danej oblasti.
Výber ďalších zdrojov (zborníky, výskumné správy, články a príspevky, internetové informácie, a i.).
Excerpcie z ďalších zdrojov, konzultácie, spracovanie témy rešeršnou formou, spracovanie textu a konzultácie k nemu.
Vypracovanie konečného textu a jeho obhajoba.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude zvolená v súlade s témou projektu
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúci sú všetci vedúci diplomovej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 361

A
BCDEFX
29,9 %
25,5 %
28,5 %
11,1 %
4,2 %
0,8 %
Vyučujúci:
RNDr. Andrej Antušek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Bártová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marián Drienovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Libor Ďuriška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Gogola, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Noga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Matej Pašák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Sahul, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Miroslav Sahul, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: