27. 10. 2020  23:10 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DPRO04_6I - Diplomový projekt (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
DPRO04_6I
Názov predmetu:
Diplomový projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu študent odovzdá vedúcemu projektu samostatne vypracovaný diplomový projekt na zadanú tému, ktorého realizácia bude hodnotená klasifikačnou stupnicou Študijného poriadku STU nasledovne: A (92-100%), B (83-91%), C (74-82%), D (65-73%), E (56-64%), FX (menej ako 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent pozná metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác na MTF STU, vie vyhľadávať potrebné informačné zdroje, vie ich analyzovať a vyvodzovať relevantné závery. Študent je schopný samostatne vypracovať diplomovú prácu zameranú na riešenie technického, technicko-ekonomického alebo manažérskeho problému.
 
Stručná osnova predmetu:
Metodika písania záverečných prác;
Reálne riešenie konkrétnej témy (problému z podniku, resp. prípadovej štúdie) pod vedením príslušného vedúceho diplomovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude zvolená v súlade s témou projektu
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet Diplomový projekt nadväzuje na predmet Diplomová práca, a jeho úspešné ukončenie je podmienkou pre pokračovanie predmetom Diplomová práca v letnom semestri.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1497

AB
C
D
E
FX
56,3 %19,0 %
16,4 %
5,3 %
2,9 %
0,1 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Viera Bestvinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Helena Fidlerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Mária Homokyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Natália Horňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martina Horváthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Lukáš Jurík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľubica Mrvová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vanessa Prajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Augustín Stareček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Szabó, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Miriam Šefčíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Viktória Talnagiová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Natália Vraňaková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: