21. 10. 2020  15:16 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu FYZI01_6B - Fyzika (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
FYZI01_6B
Názov predmetu:
Fyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
8
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra môže študent za aktivitu na prednáškach a cvičeniach získať maximálne 40 bodov. Skúška má iba písomnú časť, v ktorej môže študent získať maximálne 60 bodov. Body, získané počas semestra sa pripočítajú k bodom, získaným zo skúšky. Hodnotenia A získa študent, ktorý dosiahol celkovo najmenej 92 bodov. Na hodnotenie B je potrebné aspoň 83 bodov, hodnotenie C aspoň 74 bodov, hodnotenie D aspoň 65 bodov a hodnotenie E aspoň 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezískal aspoň 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí vedomosti a zručnosti, potrebné na riešenie problémov technickej praxe fyzikálnymi metódami. Získa prehľad o typoch fyzikálnych problémov, pochopí špecifiká a súvislosti jednotlivých javov. Bude schopný riešiť jednoduchšie problémy z oblasti mechaniky, elektromagnetizmu a termiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Typológia fyzikálnych problémov (mierka priestorová, rozložené - sústredené parametre, 1D-2D-3D, mierka časová, statický – dynamický, ustálený – prechodný, lineárny – nelineárny)
Sila, práca, energia, výkon
Fyzikálne polia, pôsobenie na bodové objekty (gravitačné, elektrostatické). Intenzita , potenciál. Gaussov zákon, Newtonov zákon, Coulombov zákon – iba pre hmotný bod alebo bodový elektrický náboj
Pružnosť a pevnosť – základy. Mechanické vlastnosti tuhých látok, kvapalín, plynov
Pôsobenie síl na nebodové objekty: moment sily, moment dvojice síl , rotačný pohyb, ťažisko, moment zotrvačnosti. Elektrický dipól. Elektrické pole v dielektriku, polarizácia a elektrická susceptibilita, modifikácia Gaussovho zákona pre dielektriká.
Elektrické pole v kovoch, usmernený pohyb elektrického náboja, práca a výkon elektrického prúdu.
Magnetické pole vo vákuu, silové pôsobenie magnetického poľa na prúdovodič, magnetický dipól, magnetické pole v látke (magnetizácia a susceptibilita)
Mechanické kmity, pohybová rovnica pre lineárny harmonický oscilátor, energia lineárneho harmonického oscilátora. Tlmenie, vynútené kmity a rezonancia. Mechanické vlny
Elektromagnetická indukcia, elektromagnetické pole, elektromagnetické vlnenie. Vlnová optika, geometrická optika (princípy).
Vnútorná energia plynu, stredná kinetická energia, tlak plynu z hľadiska kinetickej teórie. Teplo, práca plynu. Prvá veta termodynamická.
Tepelná kapacita, termodynamické potenciály. Fázové prechody I. a II. druhu, skupenské teplo.
Zákony popisujúce difúziu, mechanizmy prenosu tepla.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika: Vysokoškolská učebnica obecné fyziky. Z angl.orig. Brno : VUTIUM, 2000. 1198 s. ISBN 80-214-1869-9.
OŽVOLDOVÁ, M. -- BALLO, P. -- HLAVÁČOVÁ, J. -- LAURINC, V. -- ŠTUBŇA, I. -- BRACINÍK, J. -- BUDINSKÝ, J. -- DILLINGER, J. -- HOLÁ, O. -- MACÁKOVÁ, M. -- ČERVEŇ, I. -- GIBOVÁ, Z. -- HALUSKOVÁ, S. -- JAMNICKÝ, I. -- KRAJČOVIČ, J. -- SUČÁKOVÁ, A. -- KVETAN, K. Fyzika I. Bratislava : STU v Bratislave, 2002.
KRAJČOVIČ, J. -- JANČUŠKA, I. -- KVETAN, K. -- HOLOŠOVÁ, H. -- ANTUŠEK, A. Fyzika II. Trnava : AlumniPress, 2007. 259 s. ISBN 978-80-8096-003-2.
OŽVOLDOVÁ, M. -- ČERVEŇ, I. -- DILLINGER, J. -- HALUSKOVÁ, S. -- LAURINC, V. -- HOLÁ, O. -- FEDORKO, P. -- ŠTUBŇA, I. -- KRAJČOVIČ, J. Multimediálna vysokoškolská učebnica fyziky. Časť I (CD ROM). Trnava : Trnavská univerzita, 2007. ISBN 978-80-8082-127-2.
KREMPASKÝ, J. Fyzika: Základný kurz pre technické univerzity. Bratislava : Alfa, 1992. 503 s. ISBN 80-05-01063-X.
WALKER, J. -- HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 2008. 1248 s. ISBN 978-0-471-75801-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3051

A
B
C
D
E
FX
1,8 %
3,1 %
8,4 %
17,8 %
45,2 %
23,7 %
Vyučujúci:
Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Igor Jančuška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Karol Kvetan, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Peter Perichta, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Pavol Priputen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: