23. 10. 2019  22:48 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu INTE06_6B - Internetové technológie (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: INTE06_6B
Názov predmetu: Internetové technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdávanie zadaní na cvičeniach podľa uverejneného harmonogramu.
Priebežné hodnotenie zadaní 30%, záverečný test 70%.
Hodnotenie študenta
A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z oblasti internetu, tvorby statických a dynamických stránok. Získa prehľad o jazyku HTML, ktorý je tvorený významovými značkami (tagmi) a ďalších prostriedkov, ako sú kaskádové štýly (CSS). V prípade tvorby dynamických stránok sa oboznámi so skriptovacími technológiami, ako sú PHP pre skriptovanie na strane servera v spolupráci s MySQL a ORACLE resp. jazyk JavaScript, knižníc jQuery a AJAX pre skriptovanie na strane klienta.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné terminológie, internet, HTML (HyperText Markup Language)
Špecifikácia jazyka HTML, syntax jazyka HTML, štruktúra HTML dokumentu
Význam HTML značiek, CSS (Cascading Style Sheets)
Prehlad vlastností CSS
Úvod do skriptovacích technológií na strane servera, spolupráca s databázami MySQL, ORACLE
Prehlad technológií na strane klienta a využitie softvérových štruktúr pre podporu programovania aplikácií
Bezpečnosť internetových aplikácií pri ich nasadzovaní
Umiestnenie a spustenie databázovej aplikácie na webhostingu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PÍSEK, S. HTML – tvorba jednoduchých internetových stránek. Praha: GRADA, 2006. 136 s.
SCOTT, H. -- BILL, E. -- SRINIVASA, S. ASP.NET 2.0 Programujeme profesionálně. Praha: COMPUTER PRESS, 2007. ISBN 978-80-251-1473-5.
KOSEK, J. PHP a XML. Liberec: GRADA, 2009. 368 s. ISBN 978-80-247-1116-4.
RESIG, J. JavaScript a Ajax: Moderní programování webových aplikací. Praha : Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1824-5.
YANK, K. -- ADAMS, C. Začínáme s JavaScriptem: Základy programování, webové formuláře, DOM a Ajax. Brno : Zoner Press, 2008. 333 s. ISBN 978-80-86815-94-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 648

ABCDEFX
13,7 %25,5 %28,4 %20,5 %11,9 %0 %
Vyučujúci: Ing. Eduard Nemlaha, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: