31. 10. 2020  18:05 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu INPO01_6I - Inžinierstvo povrchov (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: INPO01_6I
Názov predmetu:
Inžinierstvo povrchov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je hodnotený v troch na seba nadväzujúcich krokoch:
1. Dve priebežné písomné previerky vedomostí, sumárne môže získať maximálne 30 bodov.
2. Písomná časť skúšky, maximálne 50 bodov.
3. Ústna časť skúšky, maximálne 20 bodov.
Konečný výsledok hodnotenia vyjadrený známkou je súčtom bodov získaných v jednotlivých krokoch hodnotenia: 92 - 100 (A), 83 – 91 (B), 74 – 82 (C), 65 – 73 (D), 56 – 64 (E), menej ako 56 (FX).

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti chemicko-tepelného spracovania, oblasti tvorby povlakov rôznymi metodikami (PVD, PE-PVD, CVD, magnetrónové naprašovanie, ...). Bude oboznámený aj s ďalšími technológiami tvorby vrstiev na materiáloch (žiarové spôsoby, galvanické spôsoby, nátery). Študent bude ovládať príčiny deformácií a praskania povrchov materiálov počas spracovania. Získa vedomosti o rôznych druhoch progresívnych technologických zariadení, spracovaní vo vákuu a o možnostiach využitia plazmy.
 
Stručná osnova predmetu:
Študenti získajú prehľad o súčasných progresívnych technológiách nasycovania povrchov kovových materiálov chemickými prvkami a ich kombináciami. Podrobne budú charakterizované jednotlivé druhy chemicko-tepelného spracovania materiálov (nauhličovanie, karbonitridácia, nitridácia, nitrokarbonizácia, boridovanie, difúzne chrómovanie, kremíkovanie, hliníkovanie), tvorba špeciálnych povrchových vrstiev a ich aplikácie. Študenti si prehĺbia znalosti z oblasti technických materiálov, vhodných na chemicko-tepelné spracovanie, ako aj voľby parametrov procesov chemicko-tepelného spracovania. Uvedené budú aj príčiny deformácií, prípadne trhlín vznikajúcich v procesoch chemicko-tepelného spracovania materiálov. Získajú vedomosti o rôznych druhoch progresívnych technologických zariadení, spracovaní vo vákuu a s využitím plazmy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Chemicko-tepelné spracovanie materiálov. Trnava : AlumniPress, 2015. 193 s. ISBN 978-80-8096-224-1.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Chemicko-tepelné spracovanie materiálov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 169 s. ISBN 978-80-227-3924-5.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Chemicko-tepelné spracovanie materiálov. Trnava : AlumniPress, 2008. 141 s. ISBN 978-80-8096-067-4.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Náuka o materiáloch II. Trnava : AlumniPress, 2009. 243 s. ISBN 978-80-8096-081-0.
MORAVČÍK, R. -- HUDÁKOVÁ, M. -- HAZLINGER, M. -- MARTINKOVIČ, M. -- ČIČKA, R. Náuka o materiáloch I. Trnava : AlumniPress, 2010. 249 s. ISBN 978-80-8096-123-7.
ZÁBAVNÍK, V. Chemicko-tepelné spracovanie kovov. Košice : Vysoká škola technická v Košiciach, 1988. 141 s.
SMÓLING, K. Tepelné a chemicko - tepelné spracovanie v príkladoch. Bratislava : Alfa, 1989. 384 s.
JANOVEC, J. -- SKARBA, M. -- GRGAČ, P. -- GÖMÖRY, F. -- KUSÝ, M. -- GOGOLA, P. Progresívne materiály a technológie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 299 s. ISBN 978-80-227-3648-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 154

A
B
C
D
E
FX
27,9 %
33,8 %
26,6 %
8,4 %3,3 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: