21. 10. 2020  16:23 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu KOMA01_6I - Korózia materiálov (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
KOMA01_6I
Názov predmetu:
Korózia materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve priebežné písomky na cvičeniach a skúška.
Za každú písomku možno získať 20 bodov. Za skúšku možno získať 60 bodov.
Hodnotenie:
A 91 - 100 bodov
B 81 - 90 bodov
C 71 - 80 bodov
D 61 - 70 bodov
E 51 - 60 bodov
FX 0 - 50 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základmi korózie a protikoróznej ochrany kovových materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Termodynamické podmienky korózie materiálov
2. Kinetika koróznej reakcie
3. Elektrochemická korózia, vznik galvanických článkov, elektródová polarizácia
4. Vysokoteplotná oxidácia
5. Pasivita kovov
6. Lokalizované formy korózie – bodová, štrbinová a medzikryštálová korózia
7. Korózne praskanie a korózia pod napätím
8. Protikorózna ochrana kovov
9. Korózne inhibítory
10. Povrchové úpravy materiálov
11. Korózne skúšky
12. Príklady korózie kovov z výskumu a z praxe
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KREIBICH, V. -- HOCH, K. Koroze a technologie povrchových úprav. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1991. 269 s. ISBN 80-01-00476-7.
Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů. Praha : SNTL, 1984. 264 s.
TULEJA, S. Korózia a ochrana kovov: Návody na cvičenia. Bratislava : Alfa, 1984. 105 s.
CRAMER, S D. -- COVINO, B S. ASM Handbook: Vol. 13A. Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection. Materials Park, Ohio : ASM International, 2003. 1135 s. ISBN 0-87170-705-5.
DAVIS, J. Corrosion – Understanding the Basics.  [online]. 2000. URL: http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpCUB00002/corrosion-understanding.
MATTSON, E. Basic Corrosion Technology for Scientists and Engineers.  [online]. 1996. URL: http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpBCTSEE05/basic-corrosion-technology.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 130

A
B
C
DE
FX
13,1 %
16,2 %26,2 %27,7 %
16,8 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: