31. 10. 2020  18:29 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu KNMA01_6I - Kovové a nekovové materiály (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
KNMA01_6I
Názov predmetu:
Kovové a nekovové materiály
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Vypracovanie priebežných zadaní v požadovanej forme a kvalite - 3x, absolvovanie písomných testov - 2x, 100 %-ná aktívna účasť na cvičeniach, pripravenosť na témy cvičení, odovzdanie a prezentácia riešeného semestrálneho projektu. Študent môže na cvičeniach celkovo získať maximálne 20 % zo skúšky.

Skúška:
Písomná časť: 4 teoretické otázky a 1 praktický príklad na riešenie problematiky - vypracovanie na minimálne 56 % aj s pripočítaním dosiahnutých percent z cvičení.
Ústna časť: Doplňujúce otázky na profiláciu výsledného hodnotenia. Konečný výsledok hodnotenia vyjadrený známkou, je súčtom percent získaných v jednotlivých krokoch hodnotenia: 92 ÷ 100 (A), 83 ÷ 91 (B), 74 ÷ 82 (C), 65 ÷ 73 (D), 56 ÷ 64 (E), menej ako 56 (FX).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu disponuje poznatkami o stavbe, štruktúre a vlastnostiach tuhých látok nad rámec rozsahu, ktorý si osvojil pri absolvovaní predmetov „Náuka o materiáloch I“. Je spôsobilý využiť poznatky pri vyhodnocovaní použiteľnosti a spracovateľnosti kovových, resp. nekovových materiálov pre jednotlivé technológie ich spracovania. Cieľom predmetu je spojiť poznatky o materiáloch aj s výrobnými technológiami, ktoré môžu pozitívne aj negatívne ovplyvniť vlastnosti spracovávaného materiálu.
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra a vlastnosti materiálov.
Difúzia a tuhnutie.
Binárne a ternárne rovnovážne diagramy.
Zliatiny železa a neželezných kovov.
Tepelné, chemicko-tepelné a tepelno-mechanické spracovanie materiálov.
Keramické materiály - druhy, použitie a vlastnosti.
Plasty - druhy, použitie a vlastnosti.
Analytické skúšanie materiálov - dilatometria, DTA, DSC, termogravimetria, reometria.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MORAVČÍK, R. -- HUDÁKOVÁ, M. -- HAZLINGER, M. -- MARTINKOVIČ, M. -- ČIČKA, R. Náuka o materiáloch I. Trnava : AlumniPress, 2010. 249 s. ISBN 978-80-8096-123-7.
HRNČIAR, V. Materials Science. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 188 s. ISBN 80-227-1834-3.
PLUHAŘ, J. Nauka o materiálech. Praha : SNTL, 1989. 549 s.
PULC, V. -- HRNČIAR, V. -- GONDÁR, E. Náuka o materiáli. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 333 s. ISBN 978-80-227-2847-8.
SKOČOVSKÝ, P. -- BOKŮVKA, O. -- KONEČNÁ, R. -- TILLOVÁ, E. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke. Žilina : Žilinská univerzita, 2006. 349 s. ISBN 80-8070-593-3.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Náuka o materiáloch II. Trnava : AlumniPress, 2009. 243 s. ISBN 978-80-8096-081-0.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. -- HUDÁKOVÁ, M. -- ČIČKA, R. -- RÍZEKOVÁ TRNKOVÁ, L. Náuka o materiáloch II.: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2009. 239 s. ISBN 978-80-8096-103-9.
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. Brno : CERM, 2003. 516 s. ISBN 80-7204-283-1.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Degradačné procesy a predikcia životnosti. Trnava : Alumni Press, 2014. ISBN 978-80-8096-204-3.
Náuka o plastoch. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. 224 s. ISBN 978-80-8073-815-0.
HRIVŇÁK, I. -- HRIVŇÁKOVÁ, D. Materiálografia. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 363 s. ISBN 978-80-227-3606-0.
HRIVŇÁK, I. Úžitkové vlastnosti a voľba materiálu. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 186 s. ISBN 80-227-1162-4.
JAHNÁTEK, Ľ. -- NÁPLAVA, A. -- JÁNOŠÍKOVÁ, S. Štruktúra a vlastnosti polymérov. Structure and Properties of Polymers. Trnava : AlumniPress, 2008. 91 s. ISBN 978-80-8096-053-7.
JAHNÁTEK, Ľ. -- GROM, J. -- NÁPLAVA, A. Teória a technológia spracovania plastov. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 188 s. ISBN 80-227-2256-1.
Advanced Ceramics 2. London and New York : Elsevier, 1986. 223 s. ISBN 1-85186-214-6.
HERBERT, J. -- MOULSON, A. Electroceramics: Materials, properties, applications. London : Chapman and Hall, 1992. 464 s. ISBN 0-412-47360-7.
Glass and Ceramics: Steklo i Keramika. zv. 62, No. 9-10. ISSN 0361-7610.
Handbook of Structural Ceramics. New York,: 1992. ISBN 0-07-055719-5.
RILEY, F. Structural Ceramics: Fundamentals and Case Studies. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 405 s. ISBN 978-0-521-84586-1.
Glass Construction Manual. Basel : Birkhäuser, 2007. 352 s. ISBN 978-3-7643-8290-2.
DROZDOVIJ, M. -- GILMAN, G. -- LIMI, C. Metalličeskije stekla = Metallic Glasses. Moskva : Metallurgija, 1984. 261 s.
JONES, D. -- ASHBY, M F. Engineering Materials 1: An Introduction to their Properties and Applications. Oxford : Butterworth - Heinemann, 1998. 306 s. ISBN 0 7506 3081 7.
JONES, D. -- ASHBY, M F. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Design. Oxford : Butterworth - Heinemann, 1998. 367 s. ISBN 0 7506 4019 7.
ASHBY, M. -- JOHNSON, K. Materials and Design. Oxford: Butterworth Heinemann Elsevier, 2002. 336 s. ISBN 978-0-7506-5554-5.
ASHBY, M. Materials Selection in Mechanical Design. Oxford: Butterworth Heinemann Elsevier, 2005. 603 s. ISBN 978-0-7506-6168-3.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. -- ČAPLOVIČ, Ľ. Degradačné procesy a predikcia životnosti materiálov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2010. 223 s. ISBN 978-80-227-3334-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 626

A
B
CDEFX
5,3 %12,5 %
12,6 %
21,2 %
45,8 %
2,6 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: