19. 10. 2019  13:54 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MAT306_6B - Matematika III (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MAT306_6B
Názov predmetu: Matematika III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študentov na prednáškach a cvičeniach je v zmysle Študijného poriadku STU povinná. Priebežná kontrola a hodnotenie štúdia v rámci predmetu Matematika III sa uskutoční počas výučbovej časti zimného semestra formou kontrolnej písomnej práce (KPP), spravidla v 7. týždni semestra, z ktorej môže študent získať maximálne 10 bodov.
Body získané z KPP sa študentovi pripočítajú k celkovému hodnoteniu ku skúške iba v prípade, ak študent nemá viac ako 2 neospravedlnené neúčasti na cvičeniach.
V prípade ospravedlnenej neúčasti na KPP, zo závažných a patrične dokladovaných dôvodov, má študent právo absolvovať KPP v náhradnom termíne po dohode s učiteľom.
Podmienkou pre vykonanie skúšky je dosiahnutie predpísanej povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach (prednášky a cvičenia) v aspoň 50% učasti.
Skúška sa realizuje formou (skúškovej) písomnej práce (SPP) v termínoch určených prednášajúcim. Študent môže z SPP získať maximálne 90 bodov.
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice na základe súčtu bodov zo KPP a SPP: A 92-100, B 83-91, C 74-82, D 65-73, E 56-64, FX 0-55
Ak bol študent na skúške hodnotený klasifikačným stupňom FX, má právo na vykonanie najviac dvoch opravných skúšok.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základmi teórie nekonečných číselných, funkcionálnych a Fourierových radov. Súčasťou kurzu je aj oboznámenie sa s Laplaceovou transormáciou a s jej využitím pri riešení lineárnych diferenciálnych rovníc v oblasti dynamických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Definícia a základné vlastnosti komplexných čísel. Algebraický, goniometrický a exponenciálny tvar komplexných čísel. Eulerov vzťah.
2. Definícia a základné vlastnosti Laplaceovej transformácie.
3. Vlastnosti Laplaceovej transformácie.
4. Inverzná Laplaceova transformácia a jej výpočet pre niektoré funkcie.
5. Využitie Laplaceovej transformácie na riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc.
6. Nekonečné číselné rady. Základné pojmy a definície.
7. Nekonečné číselné rady. Kritériá konvergencie.
8. Funkcionálne rady.
9. Mocninové rady.
10. Taylorov rad funkcie.
11. Trigonometrický rad. Definícia a základné vlastnosti trigonometrického radu. Fourierov rad.
12. Konvergencia Fourierovho radu. Normalizované periodické pokračovanie.
Sínusový a kosínusový rad funkcie.
13. Zopakovanie a sumarizácia prebraného učiva.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KLUVÁNEK, I. -- MIŠÍK, L. -- ŠVEC, M. Matematika II.diel: Pre štúdium technických vied. Bratislava : Alfa, 1970. 815 s.
ELIAŠ, J. -- HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. -- ŠULKA, R. Zbierka úloh z vyššej matematiky. 4.časť. Bratislava : Alfa, 1979. 285 s.
VRBAN, A. -- HALAMA, J. -- HUSÁROVÁ, B. Základy teórie automatického riadenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. ISBN 80-227-1267-1.
ROVDER, J. Vybrané state z matematiky: Funkcie komplexnej premennej. Laplaceova transformácia. Parciálne diferenciálne rovnice 2.rádu. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986. 209 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 882

ABCDEFX
8,8 %5,6 %14,6 %19,4 %39,3 %12,3 %
Vyučujúci: RNDr. Marcel Abas, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: