27. 10. 2020  22:59 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MVDI04_6I - Medzinárodne vzťahy a diverzita (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
MVDI04_6I
Názov predmetu: Medzinárodne vzťahy a diverzita
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie bude pozostávať zo súčtu bodov, ktoré má študent možnosť získať za vypracovanie a prezentáciu zadania na zvolenú tému, počas príslušného semestra (20%) a bodov získaných z písomnej skúšky (80%). Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia. Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu) sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne: A (92 – 100 %), B (83 - 91 %), C (74 - 82 %), D (65 - 73 %), E (56 - 64 %), FX (0 - 55 %).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne vedomosti z oblasti riadenia kultúrnej diverzity, ako aj z oblasti medzinárodných vzťahov a podnikania. Pozná základné pojmy z podnikateľskej perspektívy o medzinárodnom multikultúrnom podnikaní. Pozná základné pojmy manažérskych praktík v krajinách V4. Študent bude schopný popísať výzvy multikultúrnej problematiky v komunikácii, medzinárodnom vyjednávaní dohôd a budovaní sietí, analyzovať vplyv kultúrnych rozdielov na technických odborníkov, analyzovať multikultúrnu problematiku v teórii a praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Medzinárodné vzťahy a podnikanie
Diverzita
Rozvoj inovácií a podnikania u jednotlivcov aj tímov a Kultúrne rozdiely v budúcnosti
Vplyv kultúrnych rozdielov na technických odborníkov a ich riadenie
Problematika cross-kultúrneho riadenia kariéry
Teória a prax v cross-kultúrnej problematike technického vzdelávania
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Kultúrne rozdiely a tvorba synergie
Praktiky manažmentu ľudských zdrojov v krajinách V4
Technické prezentácie a stretnutia s odlišnými kultúrnymi zázemiami.
Národné kultúry a manažérske praktiky v strednej Európe
Znaky cross-kultúrnej tímovej práce medzi technickými odborníkmi
Národné kultúry a EÚ
Svetové organizácie a ich vplyv na medzinárodné vzťahy
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Entrepreneurial Management in Small Firms. SAGE
Hisrich R.D. Managing Innovation and Entrepreneurship. SAGE

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 466

A
B
C
DEFX
24,9 %
23,6 %
21,9 %
14,6 %
14,8 %
0,2 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ľubica Mrvová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: