14. 10. 2019  2:44 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MCHS06_6B - Mechatronické systémy (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MCHS06_6B
Názov predmetu: Mechatronické systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Riešenie zadaného projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet "Mechatronické systémy" je zameraný na štúdium riadených elektromechanických sústav. Študenti získajú základné informácie a vedomosti z oblastí merania veličín, merania signálov a ich spracovanie, princípoch snímačov. Budú mať znalosti o základných elektromechanických sústavách, hydro- a pneumatických systémoch ako aj základných princípoch a prostriedkoch riadenia a regulácie. Zároveň budú schopní aplikovať IT pri návrhu, spracovaní a riadení mechatronických sústav.
 
Stručná osnova predmetu:
•Úvod do mechatroniky-podstata a princípy. Klasický a mechatronický prístup k riešeniu inžinierskych problémov - významné aplikačné okruhy mechatroniky.
•Fyzikálne a matematické modelovanie dynamických systémov.
•Elektronika a jej úloha v mechatronike. Základné princípy elektromechanických, hydro- a pneumatických systémov.
•Snímače a aktuátory pre proces riadenia a monitorovanie. Meracie sústavy a meracie prístroje.
•Systémy riadenia - úvod do systémov riadenia, určenie parametrov systému, kritériá stability, akčné a riadiace členy, spojité systémy riadenia, digitálne systémy riadenia.
•Analógové, číslicové a hybridné mechatronické sústavy.
•Nové trendy vo vývoji mechatronických sústav - "smart" štruktúry, MEMS and NEMS.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRATOCHVÍL, C. -- SINGULE, V. -- BŘEZINA, T. Mechatronické soustavy. Brno: VUT Brno, 2003.
MAIXNER, L. Mechatronika. Brno : Computer Press, 2006. 280 s. ISBN 80-251-1299-3.
BRADLEY, D. Mechatronics: Electronics in products and processes. London : Chapman and Hall, 1994. 510 s. ISBN 0-412-58290-2.
BISHOP, R. The Mechatronics Handbook. London: CRC PRESS, 2002.
VALÁŠEK, M. Mechatronika. Praha: Vydavatelstvo ČVUT, 1995.
BASUMANN, A. -- KAUFMANN, H. -- SCHMIDT, D. Rízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Brno: CENTA Brno, 2005. 420 s. ISBN 80-86706-10-9.
SCHMID, D. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Praha : Europa-Sobotáles, 2005. 420 s. ISBN 80-86706-10-9.
GREPL, R. Kinematika a dynamika mechatronických systémů. Brno : CERM, 2007. 158 s. ISBN 978-80-214-3530-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

ABCDEFX
9,5 %19,0 %23,8 %38,1 %9,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: