21. 10. 2020  14:54 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu NAM101_6B - Náuka o materiáloch I (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
NAM101_6B
Názov predmetu:
Náuka o materiáloch I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 1. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je hodnotený v dvoch etapách:
1. Vypracovanie priebežných zadaní v požadovanej forme a kvalite, úspešné absolvovanie elektronických testov - 2x, 100 %-ná aktívna účasť na cvičeniach, pripravenosť na témy cvičení, sumárne môže získať maximálne 20 % zo skúšky, avšak minimálne 5 %.
2. Skúška -> 10-minútový písomný test a elektronický test.
Konečný výsledok hodnotenia vyjadrený známkou je súčtom percent získaných v jednotlivých krokoch hodnotenia nasledovným spôsobom: 92 ÷ 100 % (A), 83 ÷ 91 % (B), 74 ÷ 82 % (C), 65 ÷ 73 % (D), 56 ÷ 64 % (E), menej ako 56 % (FX), pričom je potrebné počas 10-minútovej písomnej práce pred elektronickým testovaním vypracovať minimálne 3 otázky zo 4 zadaných základných jednoduchých otázok.
 
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania je oboznámiť študentov o druhoch používaných materiálov, ich vnútornej stavbe a vlastnostiach, ktoré možno verifikovať.
Študent po absolvovaní predmetu disponuje poznatkami o vnútornej stavbe tuhých látok (kovové aj nekovové materiály). Má znalosti v oblasti difúzie v materiáloch, o tuhnutí materiálov a ich vplyve na binárne diagramy. Má prehľad o zliatinách na báze železa a neželezných kovov, ako aj na materiáloch na báze keramiky, skla a plastov. Ovláda základné fázové premeny realizujúce sa v uvedených materiáloch a možnostiach ovplyvňovania štruktúry a vlastností materiálov účinkom tepla a deformáciou. Je oboznámený so základnými mechanickými a defektoskopickými skúškami materiálov, účele a dôležitosti ich realizácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Stavba materiálov. Rozdelenie porúch, plastická deformácia materiálov, žíhanie deformovaného materiálu, sklzové roviny, krehký lom, húževnatý lom, degradačné vplyvy na materiál.
Kovové sústavy. Difúzia. Tuhnutie materiálov. Základné typy rovnovážnych binárnych diagramov.
Zliatiny železa. Sprievodné prvky v sústave Fe-C. Rozdelenie a označovanie ocelí.
Teória tepelného spracovania ocelí (austenitizácia, homogenizácia a rast zrna), transformačné diagramy IRA, ARA. Kalenie, popúšťanie, žíhanie, tepelno-mechanické spracovanie, chemicko-tepelné spracovanie.
Neželezné kovy a ich zliatiny. Plasty. Keramické materiály. Sklo. Materiály s nekonvenčnou štruktúrou a vlastnosťami.
Mechanické skúšky statické a dynamické, skúšky pri vysokých a nízkych teplotách, skúšky tvrdosti, skúšky technologické a defektoskopické.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MORAVČÍK, R. -- HUDÁKOVÁ, M. -- HAZLINGER, M. -- MARTINKOVIČ, M. -- ČIČKA, R. Náuka o materiáloch I. Trnava : AlumniPress, 2010. 249 s. ISBN 978-80-8096-123-7.
MORAVČÍK, R. -- HUDÁKOVÁ, M. -- ČERNIČKOVÁ, I. -- BOŠÁK, O. Náuka o materiáloch I. Návody na cvičenia. Trnava: AlumniPress, 2017. 198 s. ISBN 978-80-8096-242-5.
MARTINKOVIČ, M. -- RÍZEKOVÁ TRNKOVÁ, L. Náuka o materiáloch I.: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2009. 183 s. ISBN 978-80-8096-0797.
MORAVČÍK, R. -- ČIČKA, R. -- HAZLINGER, M. -- HVIZDOŠ, P. -- JANOVEC, J. Úvod do materiálového inžinierstva I. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 374 s. ISBN 978-80-227-4405-8.
PLUHAŘ, J. Nauka o materiálech. Praha : SNTL, 1989. 552 s.
MARTINEC, Ľ. -- ŠIMKOVIČ, M. Náuka o materiáloch. Bratislava: STU, 1997. 232 s. ISBN 80-227-1008-3.
MARTINEC, L. -- ŠIMKOVIČ, M. Náuka o materiáloch. Bratislava: STU, 1997. 200 s. ISBN 80-227-1599-9.
MARTINEC, Ľ. Náuka o materiáloch I Návody na cvičenia. Bratislava: Alfa, 1984. 112 s. ISBN 80-227-1599-9.
PULC, V. -- HRNČIAR, V. -- GONDÁR, E. Náuka o materiáli. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 333 s. ISBN 978-80-227-2847-8.
HRNČIAR, V. Materials Science. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 188 s. ISBN 80-227-1834-3.
SKOČOVSKÝ, P. -- BOKŮVKA, O. -- KONEČNÁ, R. -- TILLOVÁ, E. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke. Žilina : Žilinská univerzita, 2006. 349 s. ISBN 80-8070-593-3.
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. Brno : CERM, 2003. 516 s. ISBN 80-7204-283-1.
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. Brno : CERM, 2002. 392 s. ISBN 80-7204-248-3.
ASHBY, M. -- JOHNSON, K. Materials and Design. Oxford: Butterworth Heinemann Elsevier, 2002. 336 s. ISBN 978-0-7506-5554-5.
SKOČOVSKÝ, P. Konštrukčné materiály. Žilina : Žilinská univerzita, 2000. 246 s. ISBN 80-7100-608-4.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Náuka o materiáloch II. Trnava : AlumniPress, 2009. 243 s. ISBN 978-80-8096-081-0.

Odporúčaná:
prednášky v elektronickej podobe v AIS

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8440

A
BCDEFX
5,7 %7,9 %15,4 %22,2 %
38,5 %
10,3 %
Vyučujúci: Ing. Paulína Babincová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Bártová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jana Bohovičová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Libor Ďuriška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Matej Pašák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jana Ptačinová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Henrich Suchánek (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Daniela Špániková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Patrik Šulhánek (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: