19. 10. 2019  18:58 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu OBPR05_6I - Ochrana a bezpečnosť prostredia (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: OBPR05_6I
Názov predmetu: Ochrana a bezpečnosť prostredia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 20 bodov, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 12 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o riešení environmentálnych a bezpečnostných problémov. Oboznámi sa so systémovými metódami riadenia vedúcim k proaktívnej environmentálnej a bezpečnostnej činnosti. Získa vedomosti o systémových prístupoch zameraných na riešenie problémov v oblasti environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného cyklu a bezpečnosti produktov, potravinovej, informačnej a energetickej bezpečnosti. Dokáže pracovať so štandardami zameranými na systémy riadenia environmentu a bezpečnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky a cvičenia:
1. Základné pojmy, princípy, normy, zákony
2. Systémové metódy riadenia vedúce k proaktívnej environmentálnej a bezpečnostnej činnosti
3. Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky
4. Základy manažérskych systémov z oblasti environmentu a bezpečnosti
5. Základy manažérskych systémov z oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
6. Environmentálna politika, politika kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
7. Systémy riadenia
8. Environmentálny a bezpečnostný audit a reporting
9. Environmentálny profil a hodnotenie životného cyklu
10. Environmentálne hodnotenie technológií, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia
11. Bezpečnosť produktov, potravinová, informačná a energetická bezpečnosť
12. Systémy riadenia kontinuity podnikania, integrácia systémov, integrované riadenie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RUSKO, M. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. Žilina : STRIX, 2010. 335 s. ISBN 978-80-89281-58-9.
LUMNITZER, E. -- BADIDA, M. -- MAJERNÍK, M. -- RUSKO, M. Ekologizácia výrobkov a výrob. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. 358 s. ISBN 80-8073-225-6.
RUSKO, M. -- PIATRIK, M. -- KOTOVICOVÁ, J. Environmentálne manažérstvo. Žilina : STRIX, 2004. 175 s. ISBN 80-969257-0-9.
RUSKO, M. -- BALOG, K. -- TUREKOVÁ, I. Vybrané kapitoly z environmentálneho a bezpečnostného manažérstva. Bratislava : VeV, 2006. 160 s. ISBN 80-969257-5-X.
PAČAIOVÁ, H. -- SINAY, J. -- GLATZ, J. Bezpečnosť a riziká technických systémov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-553-0180-8.
O´CALLAGHAN, P W. Integrated environmental Management Handbook. Chichester : John Wiley and Sons, 1996. 368 s.
TUREKOVÁ, I. -- KURACINA, R. -- RUSKO, M. Manažment nebezpečných činností. Trnava : AlumniPress, 2011. 185 s. ISBN 978-80-8096-139-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 205

ABCDEFX
31,7 %23,9 %27,8 %12,7 %3,9 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: