Dec 12, 2019   5:57 p.m. Otília
Academic information system

Course syllabus CIMA06_6I - Počítačom integrovaná výroba (MTF - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: CIMA06_6I
Názov predmetu: Počítačom integrovaná výroba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre vykonanie skúšky je úspešné obhájenie semestrálneho projektu (priebežné hodnotenie), z ktorého získa študent maximálne 20% bodov hodnotenia predmetu.
Na skúške môže študent získať maximálne 80% bodov.
Výsledná známka predmetu je udelená na základe súčtu priebežného hodnotenia a výsledku skúšky. Hodnotenie je udelené na základe stupnice podľa ŠP STU:
A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná architektúry informačných systémov, osvojí si základné štandardy a normy pre návrh informačných systémov, ich bezpečnosť a prevádzkovanie. Vie formulovať a systémovo riešiť problémy integrácie jednotlivých subsystémov počítačom integrovanej výroby. Má vedomosti o servisne orientovanej architektúre a integrácii informačných systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Počítačom integrovaná výroba - podniková filozofia, vzťah CIM - informačné technológie
- Hierarchické úrovne informačných systémov
- CIM - štandardizovaný model podniku
- Komponenty CIM
- ERP systémy - jadro podnikového informačného systému
- Dátové sklady
- Dátové sklady - multidimenzionálne modelovanie
- Dolovanie dát - Data Mining
- Základné princípy integrácie v CIM
- Základy integrácie podnikových systémov
- Servisne orientovaná architektúra - SOA
- Nové trendy v priemyselnej oblasti - Industry 4.0
- Ukladanie, spracovanie a analýza veľkého objemu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. Brno : Computer Press, 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4.
PEARLSON, K E. -- SAUNDERS, C S. Strategic management of Information Systems: International Student Version. Hoboken : Wiley, 2009. 374 s. ISBN 978-0-470-40024-1.
SCHEER, A. CIM - Computer integrated manufacturing: Towards the factory of the future. Berlin : Springer Verlag, 1994. 303 s. ISBN 3-540-57964.8.
ERL, T. SOA Servisně orientovaná architektura: Kompletní průvodce. Brno : Computer Press, 2009. 671 s. ISBN 978-80-251-1886-3.
ERL, T. SOA Design Patterns. Boston : Pearson Prentice Hall, 2009. 814 s. ISBN 978-0-13-613516-6.
ŠEŠERA, Ľ. Aplikačné architektúry softvérových systémov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 276 s. ISBN 978-80-227-3941-2.
ŠEŠERA, Ľ. -- GREC, P. -- NÁVRAT, P. Architektúra softvérových systémov: architektúra internetových systémov a architektúra orientovaná na služby. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 385 s. ISBN 978-80-227-3940-5.
GROOVER, M P. Automation, production systems and computer integrated manufacturing. Englewood Cliffs : Prentice Hall International, 2008. 815 s. ISBN 0-13-239321-2.

Odporúčaná:
BENGFORT, B. -- KIM, J. Data Analytics with Hadoop: An Introduction for Data Scientists. O'Reilly Media, 2016. 288 s. ISBN 978-14-919-1370-3
DAVIS, R. BIG DATA and DATA ANALYTICS: The Beginner's Guide to Understanding the Analytical World. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 78 s. ISBN 978-15-441-4592-1
DOAN, A. -- HALEVY, A. -- IVES, Z. Principles of Data Integration. Morgan Kaufmann, 2012. 520 s. ISBN 978-01-241-6044-6
GILCHRIST, A. Industry 4.0: The Industrial Internet of Things. Apress, 2016. 250 s. ISBN 978-14-842-2046-7
MARR, B. Data Strategy: How to Profit from a World of Big Data, Analytics and the Internet of Things. Kogan Page, 2017. 200 s. ISBN 978-07-494-7985-5
REEVE, A. Managing Data in Motion: Data Integration Best Practice Techniques and Technologies. Morgan Kaufmann, 2013. 204 s. ISBN 978-01-239-7167-8
WHITE, T. Hadoop: The Definitive Guide: Storage and Analysis at Internet Scale. O'Reilly Media, 2015. 756 s. ISBN 978-14-919-0163-2

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 886

ABCDEFX
13,8 %20,0 %26,1 %21,2 %18,3 %0,6 %
Vyučujúci: Ing. Veronika Grígelová, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Type of output: