21. 1. 2020  9:19 Vincent
Akademický informační systém

Sylabus předmětu PZET05_6I - Procesy a zariadenia environmentálnych technológií (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PZET05_6I
Názov predmetu: Procesy a zariadenia environmentálnych technológií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 priebežné písomné previerky po 10 bodov (jenu z nich možno v 13. týždni opraviť)). Písomná skúška bude pozostávať z príkladov za 60 bodov a teórie za 20 bodov. Podmienkou priebežného hodnotenia je 100% účasť na cvičeniach (ospravedlnená neúčasť sa rieši individuálne). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti využitia základných fyzikálnych, fyzikálno-chemických, biologických operácií, procesov a zariadení uplatňujúcich sa v environmentálnych technológiách ako sú materiálové a energetické bilancie, tok tekutín v potrubí, tok tekutín vrstvou zrnitého materiálu, difúzne procesy a chemické a biologické reaktory. Študent sa naučí riešiť najdôležitejšie technologické procesy, používať inžinierske výpočty pri riadení a projektovaní procesov, ako aj správne interpretovať získané výsledky.
 
Stručná osnova predmetu:
Náplň prednášok:
1. Úvod, materiálové bilancie uzavretých systémov.
2. Materiálové bilancie otvorených sústav
3. Materiálové bilancie s chemickými reakciami.
4. Energetické bilancie.
5. Tok tekutín v potrubí, čerpanie
6. Tok tekutín vrstvou zrnitého materiálu, filtrácia
7. Sedimentácia, odstreďovanie, fluidizácia, miešanie
8. Prestup a prechod tepla
9. Absorpcia, adsorpcia
10. Odparovanie, sušenie
11. Destilácia, Extrakcia
12. Chemické reaktory
13. Biologické reaktory
Náplň cvičení:
1. Úvod, zadanie príkladov, používané jednotky, prepočty
2. Príklady výpočtov z materiálových bilancií
3. Príklady výpočtov z materiálových bilancií otvorených systémov
4. Príklady výpočtov z materiálových bilancií s chemickými reakciami
5. Príklady výpočtov z materiálových bilancií s chemickými reakciami
6. Príklady výpočtov z energetických bilancií
7. Príklady výpočtov z toku tekutín a čerpania
8. Príklady výpočtov z toku tekutín a čerpania
9. Príklady výpočtov z filtrácie, odstreďovania
10. Príklady výpočtov z sedimentácie, fluidizácie, miešania
11. Príklady výpočtov z prestupu tepla
12. Príklady výpočtov z absorpcie, adsorpcie, destilácie, odparovania
13. Príklady výpočtov z chemických reaktorov a bioreaktorov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOSTIN, S. -- ŠILHÁR, S. -- SOLDÁN, M. -- LACUŠKA, M. Environmentálne inžinierstvo 1: Procesy a zariadenia environmentálnych technológií. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 229 s. ISBN 80-227-2013-5.
KOSSACZKÝ, E. -- SUROVÝ, J. Chemické inžinierstvo I. Bratislava : SVTL(Alfa, 1969. 391 s.
KOSSACZKÝ, E. -- SUROVÝ, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava : Alfa, 1972. 308 s.
BÁLEŠ, V. -- LANGFELDER, I. -- BAFRNEC, M. -- LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo I. Bratislava : Malé centrum, 1999. 427 s. ISBN 80-967064-3-8.
DOJČANSKÝ, J. -- LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava : Malé centrum, 2000. 383 s. ISBN 80-967064-8-9.
BAFRNCOVÁ, S. -- BÁLEŠ, V. -- BAFRNEC, M. Chemické inžinierstvo. Príklady a úlohy. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1996. 504 s. ISBN 80-227-0862-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 858

ABCDEFX
12,2 %14,0 %22,0 %19,8 %29,3 %2,7 %
Vyučujúci: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: