26. 10. 2020  9:21 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PSE201_6B - Projektový seminár II (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: PSE201_6B
Názov predmetu: Projektový seminár II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1., 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na absolvovanie predmetu je potrebné zúčastniť sa všetkých cvičení. V priebehu semestra študenti vypracujú a odovzdajú 4 čiastkové zadania zamerané na precvičenie zručností používania softvérov Excel, MATLAB a ImageJ, pričom za každé z nich môžu získať maximálne 5%.

Skúška bude ústnou formou, pričom študenti musia predstaviť a vysvetliť riešenie konkrétneho materiálového problému a svoje riešenie obhájiť. Druhá polovica skúšky bude formou testu na počítači. Za skúšku môžu v sume získať 80%

Pri celkovom hodnotení sa sčítajú hodnotenia z čiastkových zadaní, komplexného zadania a zo skúšky, pričom na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92%, na získanie hodnotenia B je potrebné získať najmenej 83%, na hodnotenie C je potrebné získať najmenej 74%, na hodnotenie D je potrebné získať najmenej 65%, na hodnotenie E je potrebné získať najmenej 56%. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nesplní podmienku účasti na všetkých cvičeniach, neodovzdá niektoré zadanie, alebo v celkovom hodnotení získa menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad a základné zručnosti vo využití výpočtovej techniky v materiálovom inžinierstve. Dokáže použiť numerické metódy, štatisticky spracovávať experimentálne namerané údaje, vykonávať operácie s maticami či graficky znázorniť výstupy výpočtov, s využitím softvérov Excel, ImageJ a Matlab. Tiež sa naučí tvorivo používať tieto metódy pri riešení materiálových problémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1) Prehľad výpočtových metód a softvérov používaných v materiálovom inžinierstve
2) Operácie so súbormi vo Windowse
3) Operácie s textom a dátami vo Worde
4) Matematické a štatistické funkcie v Exceli
5) Grafy a vizualizácia údajov
6) Grafické formáty obrázkov, ich editácia a digitalizácia
7) Kontrolná práca
8) Regresia a interpolácia
9) Softwarové určovanie dĺžky, plochy a plošného podielu
10) Základy práce so sofvérom Matlab
11) Diferenciálny počet s využitím sofvéru Matlab
12) Grafické výstupy zo sofvéru Matlab
13) Repetitórium získaných poznatkov, uzatvorenie hodnotenia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ORVIS, W J. Microsoft EXCEL pro vědce a inženýry. Praha : Computer Press, 1996. 498 s. ISBN 80-85896-49-4.
KOZÁK, Š. -- KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.

Odporúčaná:
literárne zdroje podľa zadaných tém
MICROSOFT, C. Technická podpora pre Office. [online]. 2014. URL: http://office.microsoft.com/sk-sk/support/

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 126

A
B
C
D
EFX
25,4 %
34,9 %
12,7 %
9,5 %
15,9 %
1,6 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Matej Pašák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: