18. 10. 2019  8:08 Lukáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu RTOH05_6I - Recyklačné technológie a odpadové hospodárstvo (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: RTOH05_6I
Názov predmetu: Recyklačné technológie a odpadové hospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou priebežného hodnotenia je 100 % aktívna účasť na cvičeniach (ospravedlnená neúčasť sa rieši individuálne), vypracovanie a odovzdanie semestrálnej práce v formáte Word a PPT prezentácie do AIS, jej odprezentovanie. Maximálny počet získaných bodov pre hodnotenie predmetu je 100. V priebehu semestra bude 1 písomná previerka za 10 bodov, písomná skúška po prípadnom ústnom doskúšaní v skúšobnom období za 90 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč získa znalosti o rozdelení a zatriedení odpadov, technológiách ich zneškodnenia resp. opätovného využitia, legislatívnymi predpismi v oblasti nakladania s odpadmi a programe odpadového hospodárstva SR Osvojí si základné technologické postupy súvisiace so spracovaním odpadových materiálov a s recyklačnými technológiami Získa základné informácie o koncepciách nakladania s odpadmi v SR v porovnaní s krajinami EÚ. 
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
1. Charakteristika odpadov; Legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva
2. Technológie spracovania odpadov; Analýza odpadov
3. Skládkovanie; Skládky odpadov a procesy prebiehajúce na skládkach, Rekultivácia skládky
4. Kompostovanie, Fyzikálno-chemické parametre kompostovania, Proces kompostovania a jeho fázy; Vermikompostovanie
5. Termické metódy zneškodňovania odpadov: Spaľovanie a jeho princípy, Rozdelenie spaľovacích zariadení, Základné spaľovacie režimy, Výhody a nevýhody spaľovania
6. Kľúčové environmentálne problémy procesu spaľovania; Technológie odstraňovania emisií oxidov síry zo spalín; Technológie odstraňovania emisií oxidov dusíka zo spalín
7. Termické metódy zneškodňovania odpadov: Pyrolýza a splyňovanie
8. Solidifikačné a stabilizačné metódy spracovania odpadov
9. Mechanicko-biologická úprava odpadov; Máloodpadové a bezodpadové technológie spracovania odpadov
10. Recyklácia plastov a PET; Recyklácia papiera a odpadov z dreva; Recyklácia svetelných zdrojov s obsahom ortuti
11. Recyklácia autovrakov; Recyklácia opotrebovaných pneumatík; Recyklácia batérií
12. Recyklácia opotrebovaných priemyselných olejov; Recyklácia kovových odpadov
13. Recyklácia skla; Recyklácia elektrických a elektronických zariadení

Cvičenia:
1. Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
2. Program odpadového hospodárstva SR
3. Odpady a ich delenie, označovanie, zaraďovanie, evidencia a preprava podľa platnej legislatívy SR
4. Skládkovanie odpadov a požiadavky kladené na skládky odpadov podľa platnej legislatívy SR
5. Skládka odpadov
6. Kompostovanie - výpočet zloženia kompostu (optimalizácia surovinovej skladby pre proces kompostovania)
7. Spracovanie tuhých odpadov na alternatívne palivá vhodné pre energetické zhodnocovanie
8. Rádioaktívne odpady a možnosti ich spracovania
9. Riadenie odpadového hospodárstva v malom podniku
10. BAT technológie v odpadovom hospodárstve
11. Odpady a druhotné suroviny vznikajúce vo vybraných procesoch výroby (priemysel) a možnosti ich zhodnotenia
12. Odpady a druhotné suroviny vznikajúce vo vybraných procesoch výroby (poľnohospodárstvo, potravinárstvo) a možnosti ich zhodnotenia
13. Problematika odpadov v obciach a mestách ako jeden z kľúčových environmentálnych problémov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SOLDÁN, M. -- SOLDÁNOVÁ, Z. -- MICHALÍKOVÁ, A. Ekologické nakladanie s materiálmi a odpadmi. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 102 s. ISBN 80-227-2223-5.
PIATRIK, M. -- TOLGYESSY, J. Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. Bratislava : CHTF STU , 1994.
CHRIAŠTEĹ, L. Recyklácia odpadov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 102 s. ISBN 80-227-1403-8.
ŠOOŠ, Ľ. Odpady 1: Environmentálne technológie. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 165 s. ISBN 978-80-227-2627-6.
NEMEROW, N L. Industrial Waste Treatment: Contemporary Practice and Vision for the Future. Amsterdam : Elsevier, 2007. 561 s. ISBN 978-0-12-372493-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 325

ABCDEFX
10,2 %20,0 %26,2 %21,8 %21,2 %0,6 %
Vyučujúci: Ing. Lenka Blinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 09. 2019.

Typ výstupu: