22. 10. 2019  9:25 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SOFI06_6B - Softvérové inžinierstvo (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SOFI06_6B
Názov predmetu: Softvérové inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
špeciálne seminárne cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1 priebežný test, ktorý je potrebné spraviť minimálne na 56%, aby sa študent mohol prihlásiť na skúšku. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné odovzdať 2 projekty zamerané na aktívne využitie získaných poznatkov, ktoré sú hodnotené nasledovne: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%. Podobne je potrebné absolvovať v skúšobnom období elektronický test, ktorý je hodnotený takto: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%. Výsledná známka z predmetu je priemerom známok z oboch projektov a skúškového testu. Zo žiadnej časti nie je prípustné hodnotenie FX.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná princípy, metódy a nástroje tvorby softvérových produktov. Má znalosti o základnom životnom cykle softvérového produktu, od špecifikácie požiadaviek, cez návrh riešenia až po samotnú implementáciu, prevádzku a údržbu. Pozná jednotlivé modely vývoja softvéru a ich fázy, ako aj najpoužívanejšie metodiky vývoja softvéru. Vie manažovať a organizovať vývoj softvéru aj s podporou CASE prostriedkov v procese vývoja softvérového produktu.
 
Stručná osnova predmetu:
• Identifikácia softvérových procesov.
• Životný cyklus návrhu softvérových systémov.
• Architektúra softvérového systému.
• Metódy vývoja softvéru. Agilné metódy vývoja softvéru.
• Objektovo-orientovaná analýza a návrh.
• Implementácia softvérových systémov.
• Testovanie softvérových systémov. Kvalita softvérových systémov.
• Prevádzka a údržba softvérových systémov.
• Riadenie softvérových projektov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KADLEC, V. Agilní programování: Metodiky efektivního vývoje softwaru. Brno : Computer Press, 2004. 278 s. ISBN 80-251-0342-0.
SOMMERVILLE, I. Softwarové inženýrství. Brno : Computer Press, 2013. 680 s. ISBN 978-80-251-3826-7.
BIELIKOVÁ, M. Softvérové inžinierstvo: Princípy a manažment. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 220 s. ISBN 80-227-1322-8.
GOMAA, H. Software Modeling & Design: UML, Use Cases, Patterns, and Software Architectures. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. 550 s. ISBN 978-0-521-76414-8.
PAGE-JONES, M. Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Praha : Grada Publishing, 2001. 367 s. ISBN 80-247-0210-X.
HUMPHREY, W S. A discipline for sofrtware engineering..
HUMPHREY, W S. Introduction to the personal software process. Reading : Addison-Wesley, 1997. 278 s. ISBN 0-201-54809-7.
HUMPHREY, W S. Introduction to the team software process. Reading : Addison-Wesley, 2000. 463 s. ISBN 0-201-47719-X.
VASKÝ, J. -- MIŠÚT, M. -- MORAVČÍK, O. Softvérová technika. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 178 s. ISBN 80-227-0934-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 732

ABCDEFX
2,3 %6,6 %16,9 %29,9 %39,8 %4,5 %
Vyučujúci: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Špendla, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: