21. 10. 2020  16:21 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TVMA01_6B - Technológie výroby materiálov (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
TVMA01_6B
Názov predmetu: Technológie výroby materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú na cvičeniach dva písomné testy, výsledky ktorých sa zohľadnia na skúške. Počet kreditov na príslušné hodnotenie študenta A až FX zodpovedá interným predpisom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomostí o technológiách výroby hlavných druhov technických materiálov.
Študent bude poznať suroviny a základné konštrukčné charakteristiky technologických zariadení na výrobu materiálov. Študent bude poznať hlavné parametre technologických procesov výroby technických materiálov. Osvojí si fyzikálno-chemické základy procesov prebiehajúcich v týchto zariadeniach a bude poznať základné chemické zloženia, štruktúrne charakteristiky a fázové zloženia, ako aj makroskopické rozmerové a tvarové charakteristiky produktov primárnej výroby materiálov. Študent získa základné poznatky o vplyve výrobných technológií a ich parametrov na mechanické, technologické a úžitkové vlastnosti hlavných druhov materiálov, používaných v technickej praxi.

 
Stručná osnova predmetu:
Výroba surového železa vo vysokej peci. Suroviny vstupujúce do vysokej pece, základné chemické reakcie. Výroba ocele v kyslíkovom konvertore. Odlievanie ocele do kokíl. Plynulé odlievanie ocele. Výroba hutníckych polotovarov z ocelí (plechy, pásy, profily, tyče, rúry). Výroba ocele v elektrickej oblúkovej peci. Špeciálne technológie výroby ocelí - vákuové oblúkové pretavovanie, elektrotroskové pretavovanie, spray forming, prášková metalurgia. Výroba grafitických liatin. Výroba kovových práškov a hutníckych polotovarov z kovových práškov. Výroba kovových skiel rýchlym chladením taveniny. Výroba hliníka. Výroba primárneho hliníka z bauxitovej rudy (Bayerov proces, kalcinácia hydroxidu hlinitého, elektrolýza oxidu hlinitého Hall/Heraultovým procesom). Výroba hliníkových zliatin a polotovarov na odlievanie, prietlačné lisovanie a valcovanie. Výroba medi pyrometalurgickými procesmi a výroba hutníckych polotovarov z medi. Výroba makromolekulárnych látok, polymerizačné zariadenia a základné chemické rekcie v reaktoroch. Výroba plastov, výroba plastových granulátov, prísady do plastov. Spracovanie plastových granulátov na tvarovo jednoduché polotovary. Výroba elastomérov, tvorba gumárenských zmesí na báze kaučukov, vulkanizácia. Výroba technického skla, sklárske suroviny, výroba sklárskeho kmeňa, chemické reakcie pri výrobe sklárskeho kmeňa, tvarovanie skloviny. Výroba keramických materiálov. Sanitárna, úžitková a technická keramika, východiskové suroviny a ich úprava, lisovanie, spekanie a glazovanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FROHLICHOVÁ, M. Hutníctvo železa a ocele. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. 181 s. ISBN 978-80-553-1643-7.
POSPÍŠIL, Z. Jemná keramika.Úvod a základy technológie. Praha : SNTL, 1981. 465 s.
MAJLING, J. -- PLESCH, G. Technológia špeciálnych anorganických materiálov. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 244 s. ISBN 80-227-1734-7.
LUKÁČ, I. -- GRÍGEROVÁ, T. -- KOŘENÝ, R. Zlievárenstvo neželezných kovov. Bratislava : Alfa, 1988. 424 s.
SCHATT, W. -- WIETERS, K. Pulvermetalurgie. Berlín: VDI Verlag, 1994. 454 s. ISBN 3-18-401343-X.
MARCINČIN, A. Technológia materiálov. Bratislava: STU , 2002. ISBN 80-227-1798-3.
ŠŇUPÁREK, J. -- MLEZIVA, J. Polymery. Praha: Sobotáles, 2000. ISBN 80-85920-72-7.
ODIAN, G. Principle of polymerization. New York: J. Wiley and Sons, 2004. ISBN 0-471-27400-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 312

A
B
CD
E
FX
8,7 %17,6 %12,5 %
20,2 %
34,9 %
6,1 %
Vyučujúci:
Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: