21. 10. 2020  22:31 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TETV03_6I - Teória tvárnenia (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
TETV03_6I
Názov predmetu: Teória tvárnenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočtová písomka. Odovzdanie referátov.
Priebežné hodnotenie - počas semestra budú 2 písomné previerky a odovzdávať sa bude 5 referátov
s maximálne získaným počtom bodov spolu 20 bodov.
Písomná skúška - max. počet bodov 50.
Ústna skúška - počet získaných bodov max. 30 bodov
Výsledné hodnotenie - Na získanie hodnotenia A je potrebných najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 82 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 74 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 65 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 56 bodov
Na pokračovanie na ústnej časti skúšky je potrebné získať z písomnej časti skúšky najmenej 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké znalosti z teórie plasticity a tvárniteľnosti materiálov s nadväznosťou na termomechanické podmienky tvárnenia. Nadobudne teoretické vedomosti a praktické skúsenosti zo skúmania tvárniacich procesov na základe metód skúmania napätí a pretvorení. Študent získa zručnosti pri riešení zložitých úloh z oblasti tvárnenia ako aj z riešenia energosilových parametrov s využitím diferenciálnych rovníc integrálneho počtu.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Základy plastickej deformácie, mechanizmy plastickej deformácie, deformačné spevnenie a krivky spevnenia. 2.Plasticita materiálov. 3.Tvárniteľnosť materiálov. 4.Termomechanické podmienky tvárnenia. 5.Termomechanické podmienky tvárnenia. 6.Podmienky plasticity materiálov. 7.Odpory v tvárnení. 8.Zákony tvárnenia ich význam a použitie. 9.Metódy skúmania napätí a pretvorení v tvárniacich procesoch. 10.Energosilové parametre pri strihaní a ubíjaní. 11.Energosilové parametre pri objemovom tvárnení. 12.Energosilové parametre pri plošnom tvárnení. 13.Medzné parametre tvárnenia a vlastnosti výtvarkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BLAŠČÍK, F. -- POLÁK, K. Teória tvárnenia. Bratislava : Alfa, 1988. 374 s.
POLÁK, K. -- HRIVŇÁK, A. Teória tvárnenia a nástroje. Bratislava : Alfa, 1989. 341 s.
HRIVŇÁK, A. -- PODOLSKÝ, M. -- DOMAZETOVIČ, V. Teória tvárnenia a nástroje. Bratislava : Alfa, 1992. 338 s. ISBN 80-05-01032-X.
FOREJT, M. Teorie tváření. Brno : CERM, 2004. 167 s. ISBN 80-214-2764-7.
BÍLIK, J. -- KAPUSTOVÁ, M. -- RIDZOŇ, M. Teória tvárnenia. Trnava : AlumniPress, 2015. 262 s. ISBN 978-80-8096-215-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1486

A
B
C
D
EFX
4,6 %
9,4 %
21,7 %31,1 %
28,7 %
4,5 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: