26. 10. 2020  9:08 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TSMA01_6B - Tepelné spracovanie a povrchové úpravy materiálov (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
TSMA01_6B
Názov predmetu: Tepelné spracovanie a povrchové úpravy materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 5. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie úspešnosti je členené na dve časti:
- priebežné 2 písomné testy absolvované minimálne na 50 % a 2 elaboráty = max. 40 % zo skúšky
- písomná skúška = max. 60 % zo skúšky
Výsledné hodnotenie je dané súčtom percent získaných v jednotlivých častí hodnotenia: 92 ÷ 100 (A), 83 ÷ 91 (B), 74 ÷ 82 (C), 65 ÷ 73 (D), 56 ÷ 64 (E), menej ako 56 (FX).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o procesoch tepelného spracovania materiálov, zariadeniach na tepelné spracovanie, vhodných materiálov a aplikáciách procesov tepelného spracovania. Bude rozumieť vplyvu teploty a prostredia na vlastnosti materiálov. Bude oboznámený s dôsledkami nesprávneho postupu počas tepelného spracovania. Porozumie účelu a tvorbe riadených atmosfér v zariadeniach na tepelné spracovanie. Bude mať prehľad o možnostiach povrchových úprav materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika procesov tepelného spracovania. Zabezpečenie kvality súčiastok. Hygiena pracovného prostredia, bezpečnosť pri práci, ekológia. Mechanizácia a automatizácia pracovísk, možnosti úspor energii.
Teória fázových premien pri tepelnom spracovaní ocelí (mechanizmy a kinetika).
Riadené atmosféry, účel, princíp, druhy, praktická aplikácia, bezpečnosť pri práci s riadenými atmosférami.
Žíhanie ocelí a liatin, druhy, režimy, aplikácie.
Kalenie, druhy kalenia, ochladzovacie prostredia a ich vlastnosti
Povrchové kalenie, účel, elektrický indukčný ohrev, mikroštruktúry vrstiev, vhodné materiály, aplikácie v praxi.
Chemicko-tepelné spracovanie, charakteristika, druhy CHTS, vhodné materiály, zariadenia.
Nauhličovanie, prostredia, zariadenia.
Tepelné spracovanie vo vákuu, charakteristika vákua, výhody, odparovanie prvkov vo vákuu, aplikácie v praxi.
Laboratórne prístroje a kontrola tepelne spracovaných súčiastok. Príčiny prasknutia a poškodenia súčiastok v procesoch TS.
Povrchové úpravy – náterové látky, povlakovanie (PVD, CVD, ...) a špecifické spôsoby úpravy povrchov (pasivácia a pod.).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRIŽAN, L. -- GRGAČ, P. -- ČAPLOVIČ, Ľ. Špeciálna technológia I: Progresívne netódy tepelného spracovania. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986. 299 s.
KRIŽAN, L. -- ČAPLOVIČ, Ľ. -- GRGAČ, P. Špeciálna technológia II: Mechanizácia a automatizácia procesov tepelného spracovania. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986. 268 s.
KRIŽAN, L. -- ČAPLOVIČ, Ľ. -- GRGAČ, P. Špeciálna technológia II: Mechanizácia a automatizácia procesov tepelného spracovania. Bratislava : STU v Bratislave, 1986. 268 s.
KRIŽAN, L. -- ČAPLOVIČ, Ľ. -- GRGAČ, P. Špeciálna technológia II:: Mechanizácia a automatizácia procesov tepelného spracovania: Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986. 110 s.
KRIŽAN, L. -- GRGAČ, P. -- ČAPLOVIČ, Ľ. Špeciálna technológia 1: Progresívne metódy tepelného spracovania. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 299 s.
KRIŽAN, L. -- GRGAČ, P. -- ČAPLOVIČ, Ľ. Špeciálna technológia 1: Progresívne metódy tepelného spracovania. Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 128 s.
KRIŽAN, L. -- GRGAČ, P. -- ČAPLOVIČ, Ľ. Špeciálna technológia 2: Mechanizácia a automatizácia procesov tepelného spracovania. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 268 s. ISBN 80-227-0194-7.
KRIŽAN, L. -- GRGAČ, P. -- ČAPLOVIČ, Ľ. Špeciálna technológia 2: Mechanizácia a automatizácia procesov tepelného spracovania. Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 110 s.
ZÁBAVNÍK, V. -- BURŠÁK, M. Materiál, tepelné spracovanie, kontrola kvality. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004. 282 s. ISBN 80-8073-159-4.
SMÓLING, K. Tepelné a chemicko - tepelné spracovanie v príkladoch. Bratislava : Alfa, 1989. 384 s.
ZÁBAVNÍK, V. Chemicko-tepelné spracovanie kovov. Košice : Vysoká škola technická v Košiciach, 1988. 141 s.
ZÁBAVNÍK, V. -- BURŠÁK, M. Zošľachťovanie a kontrola kvality materiálov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004. 281 s. ISBN 80-8073-071-7.

Odporúčaná:
JECH, J. Tepelné zpracování oceli : Metalografická příručka. Praha: SNTL, 1983. 391 s. [podrobnosti]

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 368

AB
C
D
E
FX
6,5 %26,1 %27,4 %25,0 %13,0 %2,0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: