21. 10. 2020  16:24 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TDKI01_6B - Termodynamika a kinetika (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
TDKI01_6B
Názov predmetu:
Termodynamika a kinetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 5. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 5. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na absolvovanie predmetu je potrebné zúčastniť sa minimálne na 3/4 prednášok, a na všetkých cvičeniach. V priebehu semestra budú dve priebežné písomky, za každú možno získať maximálne 10 bodov. Skúška bude písomnou formou, pričom možno z nej získať 80 bodov. Pri celkovom hodnotení sa sčítajú body z priebežných písomiek a zo skúšky, pričom na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B je potrebné získať najmenej 83 bodov, na hodnotenie C je potrebné získať najmenej 74 bodov, na hodnotenie D je potrebné získať najmenej 65 bodov, na hodnotenie E je potrebné získať najmenej 56 bodov.

Podmienky na absolvovanie predmetu nesplní študent, ktorý nesplní podmienku účasti min. na 3/4 prednášk a na všetkých cvičeniach, alebo v celkovom hodnotení získa menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z termodynamiky materiálov a kinetiky materiálových a chemických procesov. Dokáže sformulovať a vyriešiť jednoduché problémy týkajúce sa fázových rovnováh v materiálových systémoch. Vie popísať a posúdiť vplyv rôznych faktorov na priebeh materálových a chemických procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
1) Úvod do predmetu, zákony termodynamiky
2) Energetické funkcie, vzťahy medzi stavovými veličinami
3) Fázové rovnováhy v jednozložkových systémoch
4) Fázové rovnováhy vo viaczložkových systémoch
5) Iné druhy práce, aplikácie
6) Opakovanie, rezerva
7) Úvod do štatistickej termodynamiky
8) Partičná funkcia a jej využitie
9) Nerovnovážna termodynamika
10) Reakčná kinetika, homogénne reakcie
11) Heterogénne reakcie
12) Popis difúzie
13) Prípadové štúdie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BLUNDELL, K. -- BLUNDELL, S. Concepts in Thermal Physics. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2010. 487 s. ISBN 978-0-19-956209-1.
KONDEPUDI, D. -- PRIGOGINE, I. Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures. Chichester : John Wiley & Sons, 1998. 486 s. ISBN 0-471-97394-7.

Odporúčaná:
G. Lebon, D. Jou, J. Casas-Vásquez: Understanding Non-equilibrium Thermodynamics. Foundations, Applications, Frontiers. Springer, 2008. 325 s. ISBN 978-3-540-74251-7
Ryan O´Hayre: Materials Kinetics Fundamentals. Principles, Processes and Applications. John Wiley & Sons, 2015. 294 s. ISBN 978-1-118-97289-2

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 288

A
B
C
DEFX
4,5 %
9,7 %
21,5 %21,9 %
35,8 %
6,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Roman Čička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
24. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: