21. 10. 2020  15:31 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TPM101_6I - Transportné a transformačné procesy v materiáloch I (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
TPM101_6I
Názov predmetu:
Transportné a transformačné procesy v materiáloch I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je hodnotený v troch na seba nadväzujúcich krokoch:
1. Dve priebežné písomné previerky vedomostí, sumárne môže získať maximálne 20 bodov.
2. Písomná časť skúšky, maximálne 50 bodov.
3. Ústna časť skúšky, maximálne 30 bodov.
Konečný výsledok hodnotenia vyjadrený známkou je súčtom bodov získaných v jednotlivých krokoch hodnotenia: 92 - 100 (A), 83 – 91 (B), 74 – 82 (C), 65 – 73 (D), 56 – 64 (E), menej ako 56 (FX).

 
Výsledky vzdelávania:
Študent/študentka po absolvovaní predmetu disponuje poznatkami o stavbe tuhých látok nad rámec rozsahu, ktorý si osvojil/a pri absolvovaní predmetov „Náuka o materiáloch“ a „Fyzika“. Podrobne sa zoznámil s klasifikáciou a vlastnosťami mriežkových porúch, vrátene interakcií medzi nimi. Ovláda problematikou difúzie (Fickove zákony, Kirkendallov efekt, difúzny koeficient, termodynamický faktor, „up-hill“ difúzia), vrátene mechanizmov difúzie a riešenia kinetických rovníc. Osvojil si zákonitosti interdifúzie v binárnych a ternárnych sústavách. Ovláda fenomenológiu adsorpčných a segregačných procesov, ako aj formalizmus rovnovážnej a nerovnovážnej segregácie na vnútorných povrchoch tuhých látok. Zoznámil sa so základnými mechanizmami spevňovania (roztokové spevňovanie, precipitačné spevňovanie, spevňovanie hranicami zŕn) a úlohou mriežkových porúch pri spevňovaní materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Stavba tuhých látok (amorfné, kryštalické a kvázikryštalické materiály; chemické a fyzikálne väzby)

Mriežkové poruchy (tepelné vibrácie, bodové, čiarové, plošné a objemové poruchy)
Vakancie, intersticiály (vznik, energia, mobilita)
Dislokácie (vznik, klasifikácia, energia, mobilita, interakcie)
Vrstevné chyby a dvojčatá (vznik, energia, interakcie)

Klasifikácia typov difúzie
Difúzny koeficient, termodynamický faktor, hnacia sila difúzie, 1. Fickov zákon, difúzny tok
Interdifúzia, Kirkendallov efekt, mechanizmy difúzie
Kinetika difúzie, 2. Fickov zákon, riešenie kinetických diferenciálnych rovníc
Meranie difúzneho toku a praktické aspekty difúzie

Klasifkácia povrchov v tuhých látkach
Rovnovážna segregácia (Lagmuir-McLeanova rovnica, interakčné koeficienty)
Nerovnovážna segregácia
Meranie segregačného obohatenia a praktické aspekty segregácie

Klasifikácia mechanizmov spevňovania, príklady odpevnenia
Roztokové spevnenie
Precipitačné spevnenie
Spevňovanie hranicami zŕn
Praktické aspekty spevňovacích procesov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRIVŇÁKOVÁ, D. Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov - návody na cvičenia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2000.
HRIVŇÁKOVÁ, D. Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov - 1.časť . Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1999. 150 s.
HRIVŇÁKOVÁ, D. Teória fázových premien. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 142 s. ISBN 80-227-1665-0.

Odporúčaná:
Aaronson, H.I., Enomoto, M., Lee, J.K.: Mechanisms of Diffusional Phase Transformations in Metals and Alloys, CRC Press Taylor and Francis Group, 2010, 667 s.
Kostorz, G. Phase Transformation in Materials, Wiley-VCH, 2001. 713 s.
Porter, D.A., Easterling, K.E., Sherif, M.Y.: Phase transformations in metals and alloys - third edition, CRC Press Taylor and Francis Group, 2009, 520 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 179

A
B
CDE
FX
33,0 %
22,3 %
22,9 %
14,5 %
7,3 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Katarína Bártová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Mária Dománková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: