26. 10. 2020  9:00 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VATT01_6I - Vákuová technika a technológie (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
VATT01_6I
Názov predmetu:
Vákuová technika a technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je hodnotený v troch na seba nadväzujúcich krokoch:
1. Dve priebežné písomné previerky vedomostí, sumárne môže získať maximálne 40 %.
2. Písomná časť skúšky, maximálne 40 %.
3. Ústna časť skúšky, maximálne 20 %.
Konečný výsledok hodnotenia vyjadrený známkou je súčtom bodov získaných v jednotlivých krokoch hodnotenia: 92 - 100 (A), 83 – 91 (B), 74 – 82 (C), 65 – 73 (D), 56 – 64 (E), menej ako 56 (FX).

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti prípravy a výroby vákua, ako aj aplikácie vákuovej techniky na špeciálne technologické procesy výroby a spracovania materiálov vo vákuu akými sú zváranie, odlievanie, tepelné spracovanie, tvárnenie a tvorba vrstiev s významnými úžitkovými vlastnosťami.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vákuum - progresívne prostredie pre výrobné a spracovateľské technológie technických materiálov.
• Koncepcia výroby vákua.
• Zariadenia na výrobu vákua.
• Kryogénna technika.
• Materiály zariadení pre prácu vo vákuu a nízkych teplotách.
• Prevádzka vybraných vákuových zariadení pre výrobné a spracovateľské technológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŽITŇANSKÝ, M. Vákuová technika a vákuové technológie v strojárstve. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 310 s. ISBN 80-227-0665-5.
ŽITŇANSKÝ, M. Vákuová technika a vákuové technológie v strojárstve: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 187 s. ISBN 80-227-0670-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 422

A
B
C
DEFX
19,9 %16,1 %20,4 %
24,9 %
18,0 %
0,7 %
Vyučujúci: Ing. Jana Bohovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: