20. 10. 2019  2:37 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZENI05_6B - Základy environmentálneho inžinierstva (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZENI05_6B
Názov predmetu: Základy environmentálneho inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100 % aktívna účasť na laboratórnych cvičeniach, úspešné odovzdanie protokolov a obhájenie samostatného projektu monitorovania. Skúška, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti, sa realizuje v skúšobnom období. Maximálny počet získaných bodov je 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč pozná a vie použiť terminológiu z oblasti environmentálneho inžinierstva, vie popísať a vysvetliť základné procesy používané v technológii úpravy a čistenia vôd. Vychádza pritom zo základných poznatkov o vode, jej štruktúre a postupne prechádza základnými fyzikálnymi, hemickými a biologickými procesmi čistenia vôd. Vie na základe poznatkov o štruktúre a zložení vzduchu klasifikovať znečisťujúce látky v ovzduší, ich rozptyl a technológie ich odstraňovania.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Fyzikálne a chemické vlastnosti vody. Zloženie a analýza vody.
2. Potreba vody, vodné zdroje.
3. Odpadové vody a ich vplyv na recipient, saprobita a toxicita, eutrofizácia povrchových vôd, samočistenie.
4. Fyzikálne, fyzikálno-chemické procesy v technológii čistenia a úpravy vody.
5. Biologické procesy v technológii čistenia a úpravy vod
6. Základné charakteristiky ovzdušia – zloženie, fyzikálne a chemické vlastnosti
7. Zdroje znečistenia ovzdušia, emisie, imisie, monitorovanie škodlivín
8. Zmeny znečisťujúcich látok v ovzduší
9. Klasifikácia najvýznamnejších emisií, ich výskyt a škodlivosť 
10. Odstraňovanie najvýznamnejších emisií
11. Chémia atmosféry
12. Emisie tvorené prachovými časticami, podmienky rozptylu, exhaláty spaľovacích motorov, problematika palív
13. Využitie difúzie, koagulácie a ďalších javov a princípov pri odlučovaní tuhých a kvapalných častíc

Laboratórne cvičenia (4 hod. obtýždeň):
1. Vzorkovanie ŽP. Senzorické vlastnosti vôd.
2. Gravimetrické stanovenie vybraných látok
3. Fyzikálne provcesy čistenia a úpravy vôd - sedimentácia, filtrácia
4. Chemické procesy čistenia a úpravy vôd - znižovanie CHSK prídavkom oxidačného činidla
5. Biologické procesy čistenia odpadových vôd, bioakumulácia a toxicita látok - stanovenie Kow kyseliny octovej
6. Samostatný projekt monitorovania
7. Prezentácia výsledkov samostatného projektu monitorovania
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BLINOVÁ, L. -- MICHALÍKOVÁ, A. -- SIROTIAK, M. Základné procesy v environmentálnych technológiách. Trnava : AlumniPress, 2017. ISBN 978-80-8096-248-7.
TÖLGYESSY, J. -- PIATRIK, M. Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 281 s. ISBN 80-227-0619-1.
SPEIGHT, J G. Environmental Technology Handbook. Washington : Taylor and Francis Ltd., 1996. 302 s. ISBN 1-56032-315-9.
KIELY, G. Environmental Engineering. London : The McGraw-Hill Companies, 1997. 979 s. ISBN 0-07-709127-2.
DOČKAL, J. Základné technológie v životnom prostredí: 2. časť. Procesy a technológie ochrany ovzdušia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. 202 s. ISBN 80-228-0953-5.
VÍDEN, I. Chemie ovzduší . Praha, ČR: VSCHT Praha, 2005. 98 s. ISBN 80-7080-571-4.
ČERNECKÝ, J. -- NEUPAUEROVÁ, A. -- JANOŠKO, I. -- SOLDÁN, M. Technika životného prostredia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. 274 s. ISBN 978-80-228-2161-2.
DOČKAL, J. Základné technológie v životnom prostredí: 1. časť. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1999.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 173

ABCDEFX
0,6 %9,8 %17,9 %33,5 %37,6 %0,6 %
Vyučujúci: Ing. Lenka Blinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Anna Michalíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Alica Pastierová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 18. 09. 2019.

Typ výstupu: