18. 10. 2019  22:56 Lukáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu AKVA05_6I - Audity kvality, bezpečnosti a environmentu (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: AKVA05_6I
Názov predmetu: Audity kvality, bezpečnosti a environmentu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. z priebežného hodnotenia môže študent získať max. 20 bodov
2. priebežné hodnotenie získa študent za odovzdané odborné zadanie, projekt (13. týždeň semestra)
3. na skúške môže študent získať max. 80 bodov, skúška prebieha písomnou formou (e-testu).
4. výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91.9 - 83, C = 82.9 - 74, D = 73.9 - 65, E = 64.9 - 56, FX = 55.9 - 0
5. nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie)
6. nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je spracovanie úlohy (práce) zadanej na cvičeniach
7. študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre absolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa podrobné informácie o vykonávaní auditov kvality, environmentu a bezpečnosti, bude spôsobilý vypracovať program a plán auditu, a vypracovať správu z auditu, vytvoriť katalóg otázok k auditom a bude mať základné skúsenosti o spôsobe rozhovorov počas auditu a jeho samotnej realizácie.
 
Stručná osnova predmetu:
- Podrobná analýza noriem ISO 9001:2008, 8 zásad manažérstva kvality, procesné manažérstvo , procesný prístup
- Podstata a účel auditov, rozdelenie auditov a ich význam
- ISO 19 011 - proces audítovania - plánovanie, realizácia, hodnotenie, zlepšovanie
- Tvorba otázok k auditom
- Tvorba programu a plánu auditu, spracovanie správy z auditu, záznamov o nezhode, opatrení k náprave
- Význam ľudského faktora pri vykonávaní auditov, komunikačné techniky pri auditoch
- Špecifiká vykonávania auditov v automobilovom priemysle
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAULOVÁ, I. -- ŠURINOVÁ, Y. Audity kvality. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 103 s. ISBN 978-80-8168-013-7.

Odporúčaná:
STN EN ISO 19011:2012: Návod na auditovanie systémov manažérstva

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 163

ABCDEFX
13,5 %10,4 %31,9 %35,6 %8,6 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Koblen, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: