31. 10. 2020  18:08 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DPPZ01_6I - Degradačné procesy a predikcia životnosti materiálov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
DPPZ01_6I
Názov predmetu: Degradačné procesy a predikcia životnosti materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
8
 
Odporúčaný semester/trimester: materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dva písomné testy, referát.
Študent je hodnotený v štyroch častiach:
1. Dve priebežné písomné previerky vedomostí, sumárne môže získať maximálne 20 bodov.
2. Vypracovanie a prezentácia semestrálneho zadania, sumárne môže získať maximálne 20 bodov.
3. Písomná časť skúšky, maximálne 45 bodov.
3. Ústna časť skúšky, maximálne 15 bodov.
Konečný výsledok hodnotenia vyjadrený známkou je súčtom bodov získaných v jednotlivých krokoch hodnotenia: 92 - 100 (A), 83 – 91 (B), 74 – 82 (C), 65 – 73 (D), 56 – 64 (E), menej ako 56 (FX).

 
Výsledky vzdelávania:
Problematika degradácie materiálov pocas prevádzky a prípadne lomy súčiastok sú pre prax veľmi aktuálne. Veľká časť súčiastok sa zo zvyšovaním výkonov v prevádzke extrémne dynamicky zaťažuje v rôznych teplotných podmienkach a pôsobením rozličných prostredí. Prakticky každý výrobca a užívateľ strojných zariadení alebo ich častí musí tieto problemy riešiť.
Predmet sa zaoberá analýzou medzného stavu namáhania, plastickou deformáciou, opotrebením materiálov, vysokocyklovou a nízkocyklovou únavou, tepelnou únavou, lomovou mechanikou, krehkým a húževnatým lomom, tečením materiálu, koróziou a ďalšími spôsobmi degradácie a porušovania materiálov.
Vo výučbe sú prezentované aj reálne praktické príklady porušených súčiastok, na konkrétnych príkladoch je uvedené, ako sa prejavil určitý druh medzného stavu, resp. príčiny, ktoré spôsobili medzný stav.
V predmete možno uplatniť vedomosti a poznatky z mechaniky, pružnosti a pevnos-ti, náuky o materiáli, fyziky kovov, chémie, technológie výroby súčiastok a konštrukcii, mechanických skúšok materiálov, experimentálnych metód štúdia materiálov, fraktografie, výpočtovej techniky a počítačovej simulácie procesov.
Vo výučbe v predmete je vytvorený priestor aj z hľadiska možnosti riešení predikcie prevádzkovej životnosti súčiastok.
Informácie sú aktuálne pre študentov, budúcich inžinierov v technickej praxi, ktorí sa budú zaoberať materiálovým riešením, manažmentom kvality a technológiou výroby strojných častí a zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
Medzný stav materiálu.
Elastická a plastická deformácia kovových materiálov.
Plastická deformácia kovových materiálov.
Základné mechanické vlastnosti kovov. Spôsoby spevnenia kovových materiálov. Legovanie, tepelné spracovanie, chemicko-tepelné spracovanie, tepelno - mechanické spracovanie. Precipitačné vytvrdzovanie neželezných kovov.
Lomová mechanika. Lineárna lomová mechanika. Elasticko-plastická lomová mechanika. Súčiniteľ intenzity napätia, Lomová húževnatosť.
Druhy opotrebenia materiálov.
Únavové porušovanie materiálov.
Krehký lom.
Húževnatý lom.
Korózia materiálov. Vlastnosti koróziivzdorných ocelí.
Tečenie (creep) materiálov.
Relaxácia napätí.
Ďalšie druhy poškodení - Poškodenie vytrhnutím, radiačné poškodenie, tepelné poškodenie a opálenie. Radiačné poškodenie. Tepelné poškodenie a opálenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. -- ČAPLOVIČ, Ľ. Degradačné procesy a predikcia životnosti materiálov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2010. 223 s. ISBN 978-80-227-3334-2.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Degradačné procesy a predikcia životnosti. Trnava : AlumniPress, 2007. 162 s. ISBN 978-80-8096-031-5.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Analysis of damaged spring clasps. Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo, 15. s. 9--13. ISSN 1335-0803.
SZMOLKA, T. -- HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Analýza izotermicky žíhaných vzoriek z materiálu 18CrNiMo7-6. In SEMDOK 2009: 14th International of PhD. student's seminar. Žilina - Súľov, 29-30 January, 2009. Žilina : Žilinská univerzita, 2009, s. 103--106. ISBN 978-80-8070-959-4.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Analýza ocele S460MC spracovanej procesom nitrokarbonizácie.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Analýza ocele S460MC spracovanej procesom nitrokarbonizácie. Materials Science and Technology [elektronický zdroj], 8. s. 2008.
HUDÁKOVÁ, M. -- HAZLINGER, M. -- BÍLIK, J. Analýza porušeného tvárniaceho nástroja. In Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina : Žilinská univerzita, 2003, s. 143--148. ISBN 80-8070-112-1.
HAZLINGER, M. Analýza poškodeného hnacieho hriadeľa. Analysis of a damaged drive shaft. In TRANSFER 2006: Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Zborník prednášok. 2. diely. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2006, s. 187--192. ISBN 80-8075-154-4.
HAZLINGER, M. Analýza poškodeného lisovacieho nástroja. In Letná škola únavy materiálov '2006: VIII. ročník, september 2006, Žilina- Strečno. Žilina : Žilinská univerzita, 2006, s. 176--179. ISBN 80-8070-582-8.
HAZLINGER, M. -- HRIVŇÁK, I. Analýza poškodenej ojnice z automobilu Peugeot. Damage analysis of broken conrod of peugeot automobile. Materiálové inžinierstvo, 4. s. 23--28.
KRAJČOVIČ, M. -- HAZLINGER, M. Analýza poškodených lisovacích nástrojov. In Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů. Vacuum Heat Treatment and Heat Treatment of Tools : Sborník přednášek. Trenčín: Digital Graphic Trenčín, 2003, s. 39--44. ISBN 80-968337-4-X.
ŽÚBOR, P. -- HAZLINGER, M. Analýza poškodených strižných nástrojov. In REŠETOVÁ, K. CO-MAT-TECH 99 : 7. medzinárodná vedecká konferencia. Zväzok 1 /. Bratislava: STU v Bratislave, 1999, s. 222--227. ISBN 80-227-1272-8.
HAZLINGER, M. -- ŽÚBOR, P. Analýza poškodených strižných nástrojov. Shear tools damage analysis. In TRANSFER 2006: Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Zborník prednášok. 2. diely. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2006, s. 193--198. ISBN 80-8075-154-4.
HAZLINGER, M. Analýza príčin poškodenia a nízkej životnosti tvarových strižníkov. Shear tools damage and lifetime shortage analysis. Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo, 5. s. 33--39. ISSN 1335-0803.
HAZLINGER, M. -- LAŠČEK, M. Analýza poškodených tlačných čapov. Damaged thrust pins analysis. In TRANSFER 2005: Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Zborník prednášok. 2. diely. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2005, s. 217--220. ISBN 80-8075-070-X.
HAZLINGER, M. Analýza príčin poškodenia povrchovo kalených súčiastok. Analysis of damage reasons the surface hardened parts. Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo, 14. s. 253--260.
GÖRÖG, A. -- HAZLINGER, M. Analýza príčin poškodenia preťahovacích tŕňov a možnosti zvýšenia ich životnosti. In REŠETOVÁ, K. CO-MAT-TECH 97 : 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Sekcia: materiálové inžinierstvo, strojárske výrobné technológie a zariadenia. Zväzok 1 /. Bratislava: STU v Bratislave, 1997, s. 23--28. ISBN 80-227-0979-4.
GUZY, P. -- HAZLINGER, M. -- TARABA, B. Analýza príčin vzniku prasklín indukčne kalených hriadeľov z ocele Ck 45. Analyse of failure crak formation reasons in induction hardened shafts of Ck 45 steel. In REŠETOVÁ, K. CO-MAT-TECH 2002. 10.medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24.-25.október 2002) : 1. zväzok. Materiálové inžinierstvo. Strojárske výrobné technológie a zariadenia. Bratislava: STU v Bratislave, 2002, s. 44--49. ISBN 80-227-1768-1.
HAZLINGER, M. Analýza súčiastok poškodených únavou. Analysis of a fatigue damaged components. Materials Science and Technology [elektronický zdroj], 6. s. 2006.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Analýza súčiastok poškodených únavou materiálu. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, s. 45--50.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Analýza zlomeného závesného oka. Analysis of damaged mounting lug. Materials Science and Technology [elektronický zdroj], 8. s. 2008. ISSN 1335-9053.
TARABA, B. -- HAZLINGER, M. Aplikácia tepelno-numerickej analýzy pri konvenčných technológiách tepelného spracovania. In Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : Zväzok 6. Bratislava: STU v Bratislave, 1998, s. 201--206. ISBN 80-227-1142-X.
ZRNÍK, J. -- ŽITŇANSKÝ, M. -- HAZLINGER, M. -- PINKE, P. Behaviour of Nickel Base Single Crystal Superalloy under Cyclic Creep Conditions. In PRECAST 95: 8. mezinárodní symposium přesného lití. 1995, s. 166--173.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Chemicko-tepelné spracovanie materiálov. Trnava : AlumniPress, 2008. 141 s. ISBN 978-80-8096-067-4.
SZMOLKA, T. -- HAZLINGER, M. Influence of tempering temperature on fracture behaviour of 50CrMo4 steel. In 8th YSESM: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 20-23 May 2009 Györ, Hungary. Budapešť : Scientific Society of Mechanical Engineers, 2009, s. 84--85. ISBN 978-963-9058-26-2.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Izotermické žíhanie materiálu 18CrNiMo7-6. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, s. 109--114.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Náuka o materiáloch II. Trnava : AlumniPress, 2009. 243 s. ISBN 978-80-8096-081-0.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. -- HUDÁKOVÁ, M. -- ČIČKA, R. -- RÍZEKOVÁ TRNKOVÁ, L. Náuka o materiáloch II.: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2009. 239 s. ISBN 978-80-8096-103-9.
PUŠKÁR, A. -- HAZLINGER, M. Porušovanie a lomy súčastí. Žilina : Žilinská univerzita, 2000. 353 s. ISBN 80-7100-654-8.
HAZLINGER, M. -- PINKAVOVÁ, Ľ. Príčiny korózie príborových nožov z materiálu 17 023. In REŠETOVÁ, K. CO-MAT-TECH 95 : 3.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Sekcia: Materiálové inžinierstvo, strojárske výrobné technológie. Trnava: STU v Bratislave, 1995, s. 49--52.
HAZLINGER, M. Rozbor porušených a zlomených súčiastok. Damaged and broken component parts analysis. In TRANSFER 2001: Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Zborník prednášok medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčín 2001. 1. diel. Trenčín : Trenčianska univerzita v Trenčíne, 2001, s. 379--382. ISBN 80-88914-46-9.
HAZLINGER, M. Rozbor poškodených strižných nástrojov. Shear tools damage and lifetame shortage analysis. In TRANSFER 2002: Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. 5. výročie založenia Trenčianskej univerzity v Trenčíne. Zborník prednášok. 2. diel. Trenčín : Trenčianska univerzita v Trenčíne, 2002, s. 411--416. ISBN 80-88914-76-0.
ZRNÍK, J. -- HAZLINGER, M. -- ŽITŇANSKÝ, M. -- WANG, Z. Structural dependence of creep/fatigue behaviour of single crystal nickel base superalloy. In Materials for Advanced Power Engineering 1994: Fifth Conference organised by C.R.M. October 3-6, 1994, Liege, Belgium. Liege,: 1994, s. 1195--1204.
ZRNÍK, J. -- HAZLINGER, M. -- MAMUZIČ, I. -- ŽITŇANSKÝ, M. The effect of structural phase on creep/fatique behaviour of single crystal nickel base superalloys. Metalurgija. Metallurgy, 34. s. 61--66. ISSN 0543-5846.

Odporúčaná:
SZMOLKA, T. -- MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. -- ČAPLOVIČ, Ľ. Failure analysis of a plastic mould. Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo, 16. s. 106--109. ISSN 1335-0803.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 940

A
B
CDEFX
52,7 %
23,6 %
14,8 %
4,5 %
4,3 %
0,1 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
4. 2. 2020
Schválil:
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 04. 02. 2020.

Typ výstupu: