Feb 21, 2020   10:07 a.m. Eleonóra
Academic information system

Course syllabus DYSY06_6I - Dynamické systémy (MTF - LS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DYSY06_6I
Názov predmetu: Dynamické systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 2. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola a hodnotenie štúdia predmetu sa uskutoční počas výučbovej časti letného semestra formou kontrolnej písomnej práce (KPP), spravidla v 7. týždni semestra, z ktorej môže študent získať maximálne 10 bodov. Body získané z KPP sa študentovi pripočítajú k celkovému hodnoteniu ku skúške.
Skúška bude pozostávať z dvoch častí: písomnej práce (PP) a ústnej skúšky (ÚS). Študent môže z PP získať maximálne 30 bodov. Z ÚS musí študent získať minimálne 2 body. Maximálny počet bodov z ÚS je 10. Celkové hodnotenie skúšky sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice na základe súčtu bodov z KPP, PP a ÚS:
Celkové hodnotenie sa realizuje nasledovne: A 46-50 bodov, B 41.5-45.5 bodov, C 37-41 bodov, D 32.5-36.5 bodov, E 28-32 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy klasifikácie matematických modelov lineárnych dynamických systémov a postupy pre určovanie ich stability. Má znalosti o exaktných a numerických prístupoch pre výpočet riešení matematických modelov lineárnych a nelineárnych dynamických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Lineárne dynamické systémy (DS) x’=Ax.
Riešenie pomocou Laplaceovej transformácie a maticových exponenciálov
Diagonalizácia. Jordanov kanonický tvar.
Lyapunovova teória stability.
Nelineárne DS. Linearizácia v okolí rovnovážneho stavu. Grobmanova-Hartmanova veta.
Riaditeľnosť a pozorovateľnosť lineárnych DS (Kálmanova teória).
Numerické metódy riešenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PERKO, L. Differential Equations and Dynamical Systems. New York : Springer Verlag, 2001. 555 s. ISBN 0-387-95116-4.
RALSTON, A. -- VITÁSEK, E. -- PRÁGER, M. Základy numerické matematiky. Praha : Academia, 1978. 635 s.
VRBAN, A. -- MORAVČÍK, O. Citlivosť, tolerantnosť a robustnosť dynamických systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 81 s. ISBN 80-227-2422-X.
KROKAVEC, D. -- FILASOVÁ, A. Diagnostika dynamických systémov. Košice : Elfa, 2007. 238 s. ISBN 978-80-8086-060-8.
JIRÁSEK, F. -- VACEK, M. -- POLÁŠEK, J. Funkce komplexní proměnné a Laplaceova transformace. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1983. 229 s.
ROVDER, J. Vybrané state z matematiky: Funkcie komplexnej premennej. Laplaceova transformácia. Parciálne diferenciálne rovnice 2.rádu. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986. 209 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 376

ABCDEFX
27,4 %17,0 %20,5 %13,6 %20,2 %1,3 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Type of output: