26. 10. 2020  9:00 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ETEN01_6B - Elektrotechnika a elektronika (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
ETEN01_6B
Názov predmetu:
Elektrotechnika a elektronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 4. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 4. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 4. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študenta na laboratórnych cvičeniach je povinná, s maximálne tromi ospravedlnenými neúčasťami. Potvrdením ospravedlnená neúčasť sa nahrádza vyriešením zadaných úloh a vypracovaním referátu z témy daného laboratórneho cvičenia. Študent musí vypracovať a odovzdať protokoly zo všetkých absolvovaných laboratórnych cvičení. Pri nesplnení uvedených podmienok je priebežné hodnotenie študenta 0 % bez ohľadu na to, koľko percent získal z priebežných kontrolných prác, za odovzdané protokoly a za aktivitu. Vedúci učiteľ má právo nepripustiť nepripraveného študenta k meraniu a má právo vrátiť študentovi nevyhovujúci protokol na prepracovanie. V 6. a 12. týždni semestra študent absolvuje kontrolné písomné práce, pričom z každej môže získať maximálne 10 %. Študent môže získať celkovo maximálne 10 % za odovzdané protokoly a za prípravu na laboratórne cvičenia a maximálne 10 % za aktivitu v priebehu semestra. V priebehu semestra môže teda študent získať priebežné hodnotenie maximálne 40%.
Študent môže získať záverečné hodnotenie maximálne 60 % na danom termíne písomnej skúšky, pričom skúšajúci zohľadňuje počet absencií na prednáškach (- 2 % za jednu absenciu).

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o využití poznatkov o elektrine a magnetizme v technickej praxi. Na prednáškach získa vedomosti zo základov elektrotechniky, polovodičovej elektroniky, elektrického merania a získa vedomosti o materiáloch a súčiastkach používaných v elektrotechnike a v elektronike. Na laboratórnych cvičeniach študent získa zručnosti pri zapájaní elektrických obvodov, pri samotnom elektrickom meraní a pri vyhodnotení výsledkov merania. Taktiež získa správne pracovné návyky v súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Po ukončení predmetu študent dokáže
- analyzovať jednosmerné a striedavé jednofázové a trojfázové elektrické obvody,
- opísať konštrukciu, princíp činnosti a prevádzkové stavy transformátorov,
- aplikovať princípy elektrických meracích prístrojov a elektrických meraní,
- opísať štruktúru súčiastok a princíp činnosti moderných polovodičových zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
1 Základy elektromagnetizmu
2 Magnetické obvody a jednosmerné elektrické obvody
3 Striedavé jednofázové elektrické obvody
4 Striedavé trojfázové elektrické obvody
5 Periodické obvody a prechodné javy
6 Elektrické meranie
7 Transformátory
8 Pasívne súčiastky
9 Polovodiče a polovodičové diódy
10 Tranzistory, tyristory, diaky a triaky
11 Prvky číslicových obvodov a počítačov
12 Meniče a snímače
13 Rezerva

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOSORIN, D. Elektrotechnika. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 354 s. ISBN 80-227-1217-5.
KOSORIN, D. -- RIEDLMAJER, R. -- JANČUŠKA, I. Elektrotechnika: Návody na laboratórne cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 203 s. ISBN 80-227-1717-7.
RIEDLMAJER, R. -- JANČUŠKA, I. -- FILANOVÁ, J. Elektrotechnika. Príklady na cvičenia. Elektronické skriptá.  [online]. 2006. URL: http://1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1001

A
B
C
D
E
FX
4,0 %9,6 %15,4 %
25,9 %
41,1 %
4,0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Igor Jančuška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Stanislav Vragaš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: