16. 10. 2019  9:57 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ENI105_6I - Environmentálne inžinierstvo I (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ENI105_6I
Názov predmetu: Environmentálne inžinierstvo I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- 100 % aktívna účasť na laboratórnych cvičeniach
- vypracovanie a odovzdanie protokolov z cvičení do AIS v stanovenom termíne
- úspešné absolvovanie priebežných testov
- úspešné absolvovanie záverečnej skúšky

Maximálny počet získaných bodov je 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie vysvetliť a správne interpretovať progresívne environmentálne procesy a technológie uplatňujúce sa v rôznych oblastiach hospodárstva pri eliminácii znečisenia vody, ovzdušia, pôdy. Súčasťou predmetu sú laboratórne cvičenia, na ktorých študenti aplikujú analytické a inštrumentálne metódy pri monitorovaní zložiek životného prostredia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Princípy moderných chemických, fyzikálnych a fyzikálno-chemických a biologických metód čistenia a eliminácie polutantov vody, ovzdušia a pôdy.
- Znečisťovanie a ochrana vody, ovzdušia, pôdy z aspektu strojárskeho, elektrotechnického priemyslu a dopravy, hutníctva,
- Znečisťovanie a ochrana vody, ovzdušia, pôdy z aspektu spracovania materiálov: kovov, dreva, papiera, plastických hmôt.
- Znečisťovanie a ochrana vody, ovzdušia, pôdy z aspektu chemického a farmaceutického priemyslu, poľnohospodárstva a komunálnej sféry.
- Životný cyklus výrobkov, bezodpadové technológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TÖLGYESSY, J. -- PIATRIK, M. Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 281 s. ISBN 80-227-0619-1.
PIATRIK, M. Laboratórne cvičenie odborov. 1.časť. Analýza vôd a kalov. Technológia vody. Analýza ovzdušia. Technológia ovzdušia. Mikrobiológia a biochémia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 306 s.
MALÝ, J. -- MALÁ, J. Chemie a technologie vody. Brno : ARDEC, 2006. 331 s. ISBN 80-86020-50-9.
KIELY, G. Environmental Engineering. Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1997. 979 s. ISBN 0-07-709127-2.
DOČKAL, J. Základné technológie v životnom prostredí: 2. časť. Procesy a technológie ochrany ovzdušia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. 202 s. ISBN 80-228-0953-5.
ČERNECKÝ, J. -- NEUPAUEROVÁ, A. -- JANOŠKO, I. -- SOLDÁN, M. Technika životného prostredia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. 274 s. ISBN 978-80-228-2161-2.
PIATRIK, M. Laboratórne cvičenie odborov. 1.časť: Analýza vôd a kalov.Technológia vody.Analýza ovzdušia.Technológia ovzdušia.Mikrobiológia a biochémia. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 306 s. ISBN 80-227-0625-6.
PIATRIK, M. Laboratórne cvičenie odborov. 2.časť: Analýza vôd a kalov.Technológia vody.Analýza ovzdušia.Technológia ovzdušia.Mikrobiológia a biochémia. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 309 s. ISBN 80-227-0625-6.

Odporúčaná:
Dočkal, J.: Základné technológie v životnom prostredí. I.časť. Zvolen: TU, 1999.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 839

ABCDEFX
11,6 %20,0 %25,3 %20,7 %20,3 %2,1 %
Vyučujúci: Ing. Lenka Blinová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Anna Michalíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, tútor) - slovenský jazyk
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: