31. 10. 2020  18:26 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu EMSM01_6I - Experimentálne metódy štúdia materiálov I (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
EMSM01_6I
Názov predmetu:
Experimentálne metódy štúdia materiálov I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra budú na prednáške dva písomné testy znalostí z odprednášanej látky a cvičení z maximálnym bodovým hodnotením po 10 bodov. Z odcvičenej látky je študent povinný vypracovať a odovzdať 4 elaboráty s bodovým hodnotením za každý po 10 bodov. Študentovi, ktorý získa menej ako 15 bodov sa neudelia kredity.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z experimentálnych metód štúdia materiálov využívajúcich interakciu rtg.žiarenia a elektrónového žiarenia s látkou. Pomocou praktických úloh získa experimentálne skúsenosti pri práci na rtg. difraktometri a transmisnom elektrónovom mikroskope. Súčasne pri vyhodnocovaní nameraných údajov získa prehľad o možnostiach uplatnenia difrakčných metód a elektrónovej mikroskopie pri štúdiu kovových a nekovových materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Vznik rtg. žiarenia a jeho monochromatizácia, výber podmienok pre difrakciu rtg. žiarenia, intenzita rtg. žiarenia, atómové a štruktúrne faktory.
Prístrojové vybavenie rtg. laboratórií, zdroje žiarenia, detekcia rtg. žiarenia.
Experimentálne techniky v rtg. difraktometrii, filmové a difraktometrické metódy.
Spracovanie difrakčných dát a ich interpretácia, kvalitatívna a kvantitatívna fázová analýza, presné určovanie parametrov mriežky, štruktúrny rozbor, merania makro- a mikronapätí, určovanie hustoty dislokácií, textúrne merania, meranie veľkosti kryštalitov
Elektrónová mikroskopia, princípy TEM a REM, prístrojové vybavenie, rozlišovacia schopnosť, hĺbka ostrosti, interakcia elektrónového žiarenia s látkou, vznik kontrastu
Spôsoby prípravy preparátov, replikačné techniky, príprava tenkých kovových a nekovových fólií.
Elektrónová difrakcia a mikrodifrakcia. Interpretácia obrazu v elektrónovom mikroskope, vyhodnotenie difrakčných obrazov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DOMÁNKOVÁ, M. -- ČAPLOVIČ, Ľ. -- JANOVEC, J. Experimentálne metódy štúdia materiálov I. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 219 s. ISBN 978-80-227-2741-9.

Odporúčaná:
HRIVŇÁK, I. Elektrónová mikroskopia ocelí. Bratislava : Veda, 1986. 284 s.
KRAUS, I. Dějiny evropských objevů a vynálezů: Od Homéra k Einsteinovi. Praha : Academia, 2001. 330 s. ISBN 80-200-0905-1.
KRAUS, I. -- GANEV, N. Difrakční analýza mechanických napětí. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1995. 274 s. ISBN 80-01-01366-9.
KRAUS, I. Úvod do strukturní rentgenografie. Praha : Academia, 1985. 235 s.
LUKÁČ, P. -- VALVODA, V. -- POLCAROVÁ, M. Základy strukturní analýzy. Praha : Karolinum, 1992. 489 s. ISBN 80-7066-648-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 603

AB
C
DE
FX
19,7 %
19,4 %
28,7 %
16,4 %
9,6 %6,2 %
Vyučujúci:
Ing. Katarína Bártová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: