18. 10. 2019  8:16 Lukáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu HLTE05_6I - Hasiace látky a ich technológie (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: HLTE05_6I
Názov predmetu: Hasiace látky a ich technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Minimálna účasť na cvičeniach 75 % a na prednáškach 50 %. Vypracovanie projektu podľa zadania. Počas semestra budú dve priebežné písomné previerky (z každej je možné získať maximálne 20 bodov, t.j. spolu za priebežné previerky maximálne 40 bodov). Skúška pozostáva z písomnej odpovedi na dve teoretické otázky (z každej je možné získať maximálne 30 bodov, t.j. spolu maximálne 60 bodov zo skúšky). Pri hodnotení sa započítavajú body z priebežnej časti aj zo skúšky. Na získane hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B minimálne 83 bodov, na hodnotenie C minimálne 74 bodov, na hodnotenie D minimálne 65 bodov a na hodnotenie E minimálne 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 56 bodov, nevypracuje zadaný projekt, resp. tento vypracuje na nedostatočnej odbornej úrovni alebo nesplní minimálnu účasť na prednáškach alebo cvičeniach.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie popísať princípy fyzikálno-chemických procesov horenia a hasenia. Má poznatky o o vlastnostiach hasiacich látok a o ich dopade na životné prostredie, o ich použití a o technických prostriedkoch používaných na dopravu hasiacich látok na požiarovisko.
 
Stručná osnova predmetu:
- Fyzikálno-chemické procesy horenia a hasenia.
- Voda a hasiace látky na báze vody.
- Plyny s fyzikálnym mechanizmom hasenia.
- Halónové alternatívy.
- Hasiace prášky.
- Špeciálne hasiace látky.
- Technické prostriedky na dopravu hasiacich na požiarovisko.
- Dopad hasiacich látok na životné prostredie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALOG, K. Hasiace látky a ich technológie. Ostrava : SPBI, 2005. 119 s. ISBN 80-86634-49-3.
ORLÍKOVÁ, K. -- ŠTROCH, P. Hasiva klasická a moderní. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2002. 92 s. ISBN 80-86111-93-8.
MARTINKA, J. -- BALOG, K. -- TUREKOVÁ, I. Základy požiarneho inžinierstva [elektronický zdroj]: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2013. 184 s. ISBN 978-80-8096-182-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 184

ABCDEFX
21,2 %20,1 %21,7 %15,8 %20,7 %0,5 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Rantuch, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: