16. 10. 2019  6:25 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu CHPP05_6I - Chémia procesov horenia a hasenia (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: CHPP05_6I
Názov predmetu: Chémia procesov horenia a hasenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Z priebežného hodnotenia môže študent získať max. 20 bodov
2. Priebežné hodnotenie získa študent za 2 priebežné písomky (7. týždeň, 13. týždeň - semestra), študent môže opraviť maximálne jednu z písomiek (13. týždeň), započítava sa lepšie hodnotenie
3. Na skúške môže študent získať max. 80 bodov, skúška prebieha ústnou formou
4. výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91.9 - 83, C = 82.9 - 74, D = 73.9 - 65, E = 64.9 - 56, FX = 55.9 - 0
5. Nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie)
6. Študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre abosolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda podrobné znalosti z oblasti chémie horenia a hasiacich látok. Vie popísať chemické deje pri horení a hasení a na základe týchto znalostí dokáže odhadovať proces pri horení a hasení. Vedomosti ďalej využije pri štúdiu predmetov hasiace látky a ich vlastnosti, teória požiarov a výbuchov, bezpečnostné inžnierstvo a protipožiarna bezpečnosť stavieb.
 
Stručná osnova predmetu:
- Fyzikálno-chemické základy horenia
- Chemické vlastnosti horľavých látok
- Fyzikálne vlastnosti horľavých látok
- Difúzny a kinetický plameň
- Zápalnosť materiálov. Vznietenie a samovznietenie kvapalných a tuhých látok
- Horľavé vlastnosti zmesi pár a plynov so vzduchom
- Horľavé vlastnosti prašných zmesí
- Horenie plynov a kvapalín
- Horenie tuhých látok
- Sprievodné javy pri horení
- Environmentálne aspekty procesu horenia
- Fyzikálno-chemické princípy hasenia požiarov
- Voda ako hasiaca látka. Hasiace látky na báze vody
- Hasiace látky v plynnom skupenstve s fyzikálnym mechanizmom hasenia
- Halogénderiváty uhľovodíkov v hasiacej technike
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JAROSINSKI, J. -- VEYSSIERE, B. Combustion phenomena: Selected Mechanisms of Flame Formation, Propagation, and Extinction. Boca Raton : CRC Press, 2009. 220 s. ISBN 978-0-8493-8408-0.
GLASSMAN, I. -- YETTER, R A. Combustion. Burlington : Elsevier, 2008. 773 s. ISBN 978-0-12-088573-2.
GAŽO, J. Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava-Praha : Alfa-SNTL, 1981. 804 s.
KALOUSEK, J. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Ostrava : SPBI, 1999. 203 s. ISBN 80-86111-34-2.
WICHTERLOVÁ, J. Chemie nebezpečných anorganických látek. Ostrava : SPBI, 2001. 63 s. ISBN 80-86111-92-X.
BALOG, K. Hasiace látky a ich technológie. Ostrava : SPBI, 2005. 119 s. ISBN 80-86634-49-3.
BALOG, K. Samovznietenie. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 1999. 133 s. ISBN 80-86111-43-1.
COX, G. Combustion Fundamentals of Fire. Oxford: Academic Press, 1995. 476 s. ISBN 0-12-194230-9.
KOŠÍK, M. Polymérne materiály a ich ochrana. Bratislava: ALFA, 1986. 148 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 224

ABCDEFX
7,1 %14,7 %17,9 %23,7 %32,6 %4,0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Hrušovský, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: