17. 10. 2019  7:25 Hedviga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu IMER06_6I - Inteligentné metódy riadenia (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: IMER06_6I
Názov predmetu: Inteligentné metódy riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Nutnou podmienkou absolvovania predmetu je účasť na cvičeniach, vyriešenie úloh a semestrálneho zadania na cvičeniach a úspešné absolvovanie testu na 5. dvojhodinovom cvičení 10 týždňového semestra pre DPM alebo na 2. cvičení pre DKM s možnosťou jedného opravného termínu pre obe metódy.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti z moderných spôsobov modelovania, riadenia a optimalizácie pomocou znalostných prístupov, fuzzy regulátorov, genetických algoritmov a neurónových sietí.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod. Vzťah IMR k teórii riadenia. 2. Umelá inteligencia. 3. Riešenie úloh inteligentnými metódami. 4. Univerzálne riešiace systémy typu GPS a STRIPS. 5. Expertné systémy. 6. Poznatkové inžinierstvo. 7. Neurčitosť v rozhodovaní. 8. Fuzzy systémy a fuzzy regulácia. 9. Znalostne založená regulácia a riadenie.10. Genetické algoritmy. 11. Využitie GA v riadení. 12. Neurónové siete. Základy. Učenie. Deep learning. 13. Aplikácie NN v riadení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SEKAJ, I. Evolučné výpočty a ich využitie v praxi. Bratislava : IRIS, 2005. 157 s. ISBN 80-89018-87-4.
KVASNIČKA, V. -- TIŇO, P. -- POSPÍCHAL, J. Evolučné algoritmy. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2000.
NOVÁK, V. Fuzzy množiny a jejich aplikace. Praha : SNTL, 1990. 296 s. ISBN 80-03-00325-3.
NOVÁK, V. Základy fuzzy modelování. Praha : BEN - technická literatura, 2003. 176 s. ISBN 80-7300-069-5.
JURA, P. Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování. Brno : VUTIUM, 2003. 132 s. ISBN 80-214-2261-0.
ZALZALA, A. -- FLEMING, P. Genetic algorithms in engineering systems. London : Institution of Electrical Engineers, 1997. 263 s. ISBN 0-85296-902-3.
SCHREIBER, P. -- NIKMON, M. Inteligentné metódy riadenia. Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2017. 90 s. ISBN 978-80-8096-241-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1000

ABCDEFX
9,2 %15,3 %22,7 %25,1 %26,7 %1,0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: