16. 10. 2019  22:16 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu INPP05_6B - Inžinierstvo pracovného prostredia (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: INPP05_6B
Názov predmetu: Inžinierstvo pracovného prostredia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu, ktorý pozostáva z priebežného hodnotenia (20%) a záverečného hodnotenia (80%) musí študent získať minimálne 56% z celkovej úspešnosti.
Priebežné hodnotenie získa študent za 1 priebežný test (7. týždeň - semestra), študent si môže opraviť test iba jeden krát (13. týždeň), pričom sa započítava lepšie hodnotenie. Študent môže z priebežného testu získať maximálne 20 bodov.
Záverečné hodnotenie pozostáva z absolvovania záverečnej skúšky, pričom na skúške môže študent získať max. 80 bodov, skúška bude prebiehať písomnou a ústnou formou.

Nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie, ktoré bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie), odovzdanie všetkých protokolov, semestrálnych prác, prípadne prezentácii v požadovanej kvalite a do stanoveného termínu (podľa zadania vyučujúceho).
Študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre absolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku.

Výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91.9 - 83, C = 82.9 - 74, D = 73.9 - 65, E = 64.9 - 56, FX = 55.9 - 0
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí terminológiu spojenú s pracovným prostredím, vie popísať stav pracovného prostredia, zdroje poškodenia zdravia a záťaže človeka. Získa znalosti o tých fyzikálnych, chemických a biologických faktoroch pracovného prostredia, ktorých výsledkom je záťaž a poškodenie organizmu. Pozná účinky jednotlivých faktorov na ľudský organizmus, limity -- prípustné expozície v pracovnom prostredí, metódy objektivizácie a vie navrhnúť najúčinnejšie preventívne opatrenia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Základné pojmy a faktory ovplyvňujúce úroveň bezpečnosti a zdravia pri práci.
- Fyzikálne faktory v pracovnom prostredí (ionizujúce žiarenie, neionizujúce žiarenie, teplotno-vlhkostná mikroklíma, elektrické a magnetické polia, prašné prostredie),
- Chemické faktory v pracovnom prostredí.
- Biologické faktory v pracovnom prostredí a hygienické požiadavky na pracovné prostredie.
- Kategorizácia pracovných činností.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALOG, K. -- TUREKOVÁ, I. -- TURŇOVÁ, Z. Inžinierstvo pracovného prostredia. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 115 s. ISBN 80-227-2574-9.

Odporúčaná:
ŽIARAN, S. Ochrana človeka pred kmitaním a hlukom. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 264 s. ISBN 978-80-227-2799-0.
MOTYČKOVÁ, P. Kategorizace práce. Praha : ASPI, 2005. 79 s. ISBN 80-7357-051-3.
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (online) Dostupné na: www.osha.europa.eu.sk
HATINA. T. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Bratislava : Stredisko pre štúdium práce a rodiny, 2006

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 982

ABCDEFX
11,9 %15,3 %23,9 %21,7 %23,5 %3,7 %
Vyučujúci: Ing. Jozef Harangozó, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Szabová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: