26. 10. 2020  9:00 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu KKMS01_6I - Kompozitné, keramické materiály a sklo (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
KKMS01_6I
Názov predmetu:
Kompozitné, keramické materiály a sklo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na absolvovanie predmetu je potrebné zúčastniť sa minimálne na 2/3 prednášok, všetkých praktických cvičeniach a úspešne vykonať písomnú skúšku. Na získanie hodnotenia A je z max. 100 bodov potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81-90 bodov, na hodnotenie C najmenej 71-80 bodov, na hodnotenie D najmenej 61-70 bodov a na hodnotenie E najmenej 56-60 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nesplní podmienku účasti min. na 2/3 prednášk a všetkých cvičeniach a/alebo z písomnej skúšky získa menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní cyklu prednášok z predmetu Kompozity, keramické materiály a sklo získa vedomosti o spôsobe prípravy a technológiách výroby masívnych moderných keramických monolitných a kompozitných materiálov a skiel, ako aj zodpovedajúcich tenkých povlakov, o procesoch tvorby a metódach pozorovania ich mikroštruktúry a o širokom rozsahu ich vlastností. Študent by mal rozumieť vzťahom medzi podmienkami prípravy a mikroštruktúrou a jej vplyvu na výsledné vlastnosti. Následne by mal dokázať na základe požiadaviek pre konkrétnu aplikáciu vybrať najvhodnejší materiál z hľadiska požadovaných vlastností a určiť najvhodnejšie podmienky na jeho prípravu.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky zamerané na nasledovné témy:
1. Charakterizácia moderných keramických materiálov, kompozitov a skiel.
2. Technologické postupy prípravy a výroby moderných keramických materiálov a kompozitov, príprava práškov, tvarovanie, spekanie, moderné technológie zhutňovania keramických materiálov.
3. Príprava a výroba skiel v závislosti od zloženia a požadovaných vlastností.
4. Charakteristiky mikroštruktúry keramických materiálov, kompozitov a skiel a metódy jej hodnotenia.
5. Fyzikálne, mechanické a iné vlastnosti keramických materiálov, kompozitov a skiel.
6. Aplikácie a jednotlivé typy keramických materiálov, kompozitov a skiel.
7. Keramické povlaky - metódy prípravy, vlastnosti, aplikácie.

Praktické cvičenia zamerané na:
1. Charakterizáciu mikroštruktúry keramických materiálov, kompozitov, povlakov a skiel.
2. Meranie fyzikálnych a mechanických vlastnosti keramických materiálov, kompozitov, povlakov a skiel.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LOFAJ, F. -- DUSZA, J. -- GALUSEKOVÁ, D. -- HVIZDOŠ, P. -- LENČÉŠ, Z. Teória a technológia spracovania keramických materiálov.  [online]. 2010. URL: http://ISBN 978-80-8096-126-8.
KINGERY, W. -- BOWEN, H. -- UHLMANN, D. Introduction to Ceramics. New York : John Wiley & Sons, 1976. 1032 s. ISBN 0-471-47860-1.
BOCH, P. -- NIEPCE, J. Ceramic Materials Processes, Properties and Applications. Chippenham, UK: ISTE, 2007. 573 s. ISBN 978-1-905209-23-1.
RILEY, F. Structural Ceramics: Fundamentals and Case Studies. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 405 s. ISBN 978-0-521-84586-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 177

AB
C
D
E
FX
22,0 %
14,7 %
29,4 %
17,5 %16,4 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 04. 2020.

Typ výstupu: