Oct 28, 2020   9:38 p.m. Dobromila
Academic information system

Course syllabus MADI01_6I - Materiálový dizajn (MTF - LS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
MADI01_6I
Názov predmetu:
Materiálový dizajn
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent/ka je hodnotený/á v troch na seba nadväzujúcich krokoch:
1. Previerky vedomostí počas seminárov, sumárne môže získať maximálne 40 bodov.
2. Písomná časť skúšky, maximálne 30 bodov.
3. Ústna časť skúšky, maximálne 30 bodov.
Konečný výsledok hodnotenia vyjadrený známkou je súčtom bodov získaných v jednotlivých krokoch hodnotenia: 92 - 100 (A), 83 – 91 (B), 74 – 82 (C), 65 – 73 (D), 56 – 64 (E), menej ako 56 (FX).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent/študentka má po absolvovaní predmetu prehľad o rôznych skupinách materiálov, ako aj o ich vlastnostiach a štruktúre, pričom je schopný/á vybrať spomedzi nich ten najvhodnejší pre konkrétnu aplikáciu. Vie tiež odporučiť, ako spracovať alebo ináč upraviť vybraný materiál, aby čím viac vyhovoval zvolenej aplikácii. Prehĺbil/a a upevnil si analytický prístup k riešeniu materiálových problémov v rôznych priemyselných odvetviach (hutníctvo, strojárstvo, energetika, elektronika, chemický priemysel a pod.). Osvojil/a si zásady materiálového dizajnu, ako dôležitého nástroja používaného hlavne pri vývoji pokročilých materiálov pre špičkové technologické aplikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Voľba vhodných materiálov pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach so zameraním na pokročilé technológie. S využitím teoretických poznatkov a praktických skúseností študenta/študentky získaných počas inžinierskeho štúdia, nachádzať prepojenia medzi fyzikálnou podstatou javov charakterizujúcich zvolený materiál, postupmi jeho spracovania alebo iných úprav, dosiahnutými vlastnosťami a metódami ich charakterizovania, ako aj rizikami, ktorým je materiál vystavený počas prevádzky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANOVEC, J. -- GRGAČ, P. -- SKARBA, M. Progresívne materiály a technológie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 300 s. ISBN 978-80-227-3648-0.
MITTEMEIJER, E J. The microstructure – property relationship using metals as model systems. New York/Heidelberg : Springer, 2011. 500 s. ISBN 978-3-642-10500-5.
CARDARELLI, F. Materials handbook. New York/Heidelberg : Springer, 2008. 1350 s. ISBN 978-1-84628-669-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 142

A
BCD
E
FX
15,5 %
26,1 %
26,8 %
14,1 %
16,9 %
0,6 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Type of output: