26. 10. 2020  9:03 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MSDM01_6B - Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
MSDM01_6B
Názov predmetu:
Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 6. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 6. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Zhotovenie laboratórnych úloh 4x, 100 %-tná aktívna účasť na cvičeniach a 2x písomná kontrolná práca - sumárne môže študent získať maximálne 25 b., pričom ku skúške dostane bonifikáciu na základe získaných bodov nasledovne: 0 ÷ 4,99 b. = 0%; 5 ÷ 9,99 b. = 3%; 10 ÷ 14,99 b. = 5%; 15 ÷ 19,99 b. = 10%; 20 ÷ 25 b. = 15%.

Skúška:
1. Písomná časť skúšky musí byť napísaná na minimálne 56 %, aby mohol študent pokračovať v skúške.
2. Ústna časť skúšky je na vyprofilovanie hodnotenia študenta.
Konečný výsledok hodnotenia vyjadrený známkou je súčtom percent získaných v jednotlivých etapách hodnotenia: 92 ÷ 100% (A), 83 ÷ 91% (B), 74 ÷ 82% (C), 65 ÷ 73% (D), 56 ÷ 64% (E), menej ako 56% (FX).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude disponovať vedomosťami o základných mechanických skúškach, spôsobe ich realizácie a vyhodnocovania, ako aj o účele ich použitia. Pochopí súvis medzi vnútornou stavbou a nameranými hodnotami mechanických vlastností materiálov. Bude schopný samostatne merať a vyhodnocovať základné mechanické vlastnosti. Osvojí si základy lomovej mechaniky, spôsoboch a účele jej využitia. Dokáže sa orientovať v oblasti defektoskopických metód používaných pri stanovovaní povrchových alebo objemových chýb v materiáli.
 
Stručná osnova predmetu:
Mechanické skúšky - skúška ťahom, ohybom, krútením, strihom, skúšky tvrdosti (Brinell, Vickers, Rockwell, Knoop, Shore) - princípy, metodiky, spôsob vyhodnocovania.
Technologické skúšky - charakteristiky, účely a metodiky.
Lomová mechanika - princípy, metódy, spôsoby vyhodnocovania a možnosti využitia.
Defektoskopické skúšky - prežarovacie, vizuálne, kapilárne, ultrazvukom, magnetické, vírivými prúdmi, akustická emisia, termografia, skúšky netesností - princípy, metodiky, účel a spôsob vyhodnocovania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LOFAJ, F. -- RÍZEKOVÁ TRNKOVÁ, L. -- MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov. Trnava : AlumniPress, 2014. ISBN 978-80-8096-208-1.
MARTINKOVIČ, M. -- ŽÚBOR, P. Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 144 s. ISBN 80-227-2178-6.
VELES, P. Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov. Bratislava : Alfa, 1989. 401 s.
SHULL, P J. Nondestructive Evaluation: Theory, Techniques, and Applications. New York : Marcel Dekker, 2002. 841 s. ISBN 0-8247-8872-9.
WEI, R P. Fracture mechanics: Integration of Mechanics, Materials Science, and Chemistry. New York : Cambridge University Press, 2010. 214 s. ISBN 978-1-107-66552-1.
Fracture Mechanics Testing of Cast Materials. Sweden. Moskva : CIAFT, 1988. 10 s.
Defektoskopie v otázkach a odpovědích. Praha : SNTL, 1989. 323 s.

Odporúčaná:
platné normy: STN EN ISO 6892-1; STN EN ISO 148-1; STN EN ISO 14556; STN EN ISO 7438; STN EN ISO 6506-1; STN EN ISO 6507-1; STN EN ISO 6508-1
prednášky a cvičenia z predmetu

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1127

A
B
CD
E
FX
11,0 %
9,8 %
15,4 %22,4 %30,8 %
10,6 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Matej Pašák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: