20. 10. 2019  6:02 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MVYS06_6I - Mechanika výrobných strojov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MVYS06_6I
Názov predmetu: Mechanika výrobných strojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, test počas semestra, semestrálny ptrojekt - spracovanie a obhajoba. Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky.
Hodnotenie - v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci štúdia tohto predmetu študenti získajú poznatky v oblasti špecifických častí mechaniky, ktoré sú dôležité pre konštrukčný návrh a dimenzovanie konštrukčných častí výrobných zariadení. Budú vedieť navrhovať kinematické schémy výrobných strojov a zariadení, ktoré sú základom pre vytváranie dynamických a matematických modelov pre skutočné strojové agregáty a technické zariadenia. Na základe týchto modelov budú schopní navrhovať nové moderné výrobné zariadenia.
 
Stručná osnova predmetu:
•Kinematika mechanizmov výrobných systémov.
•Matematické modelovanie výrobných systémov.
•Dynamika tuhých rotorov.
•Kmitanie diskrétnych mechanických sústav.
•Kmitanie spojitých mechanických sústav.
•Dynamika strojových agregátov.
•Základy vibroizolácie výrobných strojov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRADIOT, J. -- MICHALÍČEK, M. -- MUDRÍK, J. -- SLAVKOVSKÝ, J. -- ZÁHOREC, O. -- ŽIARAN, S. Dynamika strojov. Bratislava : Alfa, 1991. 474 s. ISBN 80-05-00756-6.
STRADIOT, J. -- MUDRIK, J. Dynamika strojov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1985. 162 s.
MUDRIK, J. -- LABAŠOVÁ, E. -- PEKÁREK, F. -- NAĎ, M. Mechanika tuhých telies. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 272 s. ISBN 80-227-1181-0.
NAĎ, M. -- LABAŠOVÁ, E. Mechanika tuhých telies. Mechanics of Solids: Návody na cvičenia. Manual for exercises. Trnava : AlumniPress, 2008. 194 s. ISBN 978-80-8096-050-6.

Odporúčaná:
Mišun, V. – Dynamika výrobních strojů, N VUT Brno 1991
Procházka, F.- Kratochvíl, C.: Úvod do matematického modelování pohonových soustav, AN CERM, Brno, 2002

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 122

ABCDEFX
4,1 %6,6 %11,5 %27,0 %50,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Rolník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: