21. 10. 2020  15:45 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MFZS01_6I - Metalografia a fraktografia zvarových spojov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
MFZS01_6I
Názov predmetu:
Metalografia a fraktografia zvarových spojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 2. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra budú na prednáške dva písomné testy znalostí z odprednášanej látky a cvičení z maximálnym bodovým hodnotením po 10 bodov. Z odcvičenej látky je študent povinný vypracovať a odovzdať 4 elaboráty s bodovým hodnotením za každý po 10 bodov. Študentovi, ktorý získa menej ako 15 bodov sa neudelia kredity.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa rozšírené znalosti z metalografickej analýzy v nadväznosti na obsah predmetu Náuka o materiáli. Získa vedomosti o svetelnej a rastrovacej elektrónovej mikroskopi a spôsoboch prípravy vzoriek zvarových spojov pre metalografickú a fraktografickú analýzu. Vie identifikovať jednotlivé fázy a štruktúrne útvary v zvarových spojoch železných a neželezných zliatin. Nájde súvis medzi rovnovážnymi diagramami a reálnou makroštruktúrou a mikroštruktúrou zvarových spojov. Získa vedomosti o fraktografickej analýze. Dokáže určiť mechanizmus porušenia zvarových spojov na základe morfologických charakteristík pre jednotlivé typy lomov. Všetky teoretické znalosti si prakticky overí pri analýze reálnych zvarových spojov.
 
Stručná osnova predmetu:
Spôsoby prípravy metalografických a fraktografických vzoriek
Základné charakteristiky a princípy činnosti metalografického a rastrovacieho elektrónového mikroskopu.
Charakterizácia mikroštruktúry zvarových spojov
Podrobná makroštruktúrna a mikroštruktúrna analýza zvarových spojov zliatin na báze železa a neželezných kovov
Spôsoby detekcie defektov zvarových spojov
Základné mechanizmy porušovania materiálov
Krehký a húževnatý lom
Morfologická makro a mikrocharakterizácia lomových plôch
Súvis medzi mikroštruktúrou zvarových spojov a ich lomového chovania
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRIVŇÁK, I. -- HRIVŇÁKOVÁ, D. Materiálografia. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 363 s. ISBN 978-80-227-3606-0.
HRIVŇÁK, I. Fraktografia. Trnava : AlumniPress, 2009. 99 s. ISBN 978-80-8096-089-6.
HRIVŇÁK, I. Elektrónová mikroskopia ocelí. Bratislava : Veda, 1986. 284 s.
KOUTSKÝ, J. -- JANDOŠ, F. -- KAREL, V. Lomy ocelových částí. Praha : SNTL, 1976. 345 s.
JANDOŠ, F. -- ŘÍMAN, R. -- GEMPERLE, A. Využití moderních laboratorních metod v metalografii. Praha : SNTL, 1985. 384 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 215

A
BCDEFX
44,7 %
29,3 %
19,5 %
4,2 %2,3 %0 %
Vyučujúci: Ing. Katarína Bártová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Mária Dománková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: