21. 10. 2019  0:35 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MOSS06_6I - Modelovanie a simulácia systémov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MOSS06_6I
Názov predmetu: Modelovanie a simulácia systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt - hodnotí sa plnenie etáp projektu a obhajoba výsledkov projektu. Hodnotenie kontrolných míľnikov projektu, záverečná obhajoba výsledkov projektu.
Na úspešné absolvovanie predmetu treba obhájiť projekt. Do výslednej známky sa započítava hodnotenie projektu. Hodnotenie projektu tvorí max. 20% celkového hodnotenia predmetu. Tieto body sa pripočítajú k výsledku, ktorý študent dosiahne na skúške. Forma skúšky je elektronický test (jeho váha na celkovej známke je 80%).
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí techniky modelovania a simulácie diskrétnych procesov a systémov. Naučí sa princípy tvorby rôznych typov simulačných modelov. Zvládne princípy budovania simulačných modelov, orientovaných na projektovanie a riadenie výrobných systémov. Prakticky bude ovládať prácu so simulátorom Witness.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Definícia simulácie, systém, model, entity a ich atribúty, systémové premenné, výhody a nevýhody simulácie.
2.Diskrétna udalosťami riadená simulácia - princíp simulácie, udalosti, aktivity, procesy.
3.Simulátor Witness.
4.Základný koncept budovania modelu, formulácia problému, definícia cieľa a plán projektu, budovanie konceptuálneho modelu, výber dát, transformácia modelu do formalizovaného jazyka alebo prostredia simulátora, verifikácia modelu, testovanie modelu, validácia, plánovanie simulačných experimentov, realizácia simulačných experimentov, analýza výsledkov experimentov.
5.Stochastické prvky simulačných modelov. Náhodná premenná, spojité a diskrétne rozdelenia ich použitie v simulačných modeloch.
6.Základy teórie systémov hromadnej obsluhy (Queuing theory), náhodné procesy, Markovov process, SHO, Kolmogorovove rovnice.
7.Systémy M-M-1.
8.Systémy M-M-n.
9.Siete SHO.
10.Simulačný softvér, klasifikácia, základné črty softvéru, vybrané simulátory.
11.Simulácia výrobných systémov, typické oblasti použitia, ukážka praktických riešení vo Witness.
12.Simulačná optimalizácia a jej praktické využitie.
13.Simulácia spojitých systémov na číslicovom počítači.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VAŽAN, P. -- SCHREIBER, P. -- TANUŠKA, P. Modelovanie a simulácia systémov [Elektronický zdroj]. Trnava : Tripsoft, 2005. 1 s. ISBN 80-969390-2-5.
BANKS, J. Discrete-event system simulation. New Jersey : Prentice Hall, 2001. 594 s. ISBN 0-13-088702-1.
BANKS, J. -- CARSON, J S. -- NELSON, B L. -- NICOL, D M. Discrete-event system simulation. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2005. 608 s. ISBN 0-13-129342-7.
VAŽAN, P. -- KRIŽANOVÁ, G. -- ČERVEŇANSKÁ, Z. -- ZNAMENÁK, J. Modelovanie a simulácia systémov. Simulátor Witness: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2017. 234 s. ISBN 978-80-8096-252-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3195

ABCDEFX
7,5 %11,8 %28,7 %30,0 %21,6 %0,4 %
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Červeňanská (cvičiaci)
Ing. Lukáš Hrčka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Dominika Janíková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Gabriela Križanová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jaroslav Znamenák (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: