21. 10. 2020  15:10 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MOFR01_6I - Modelovanie fázových rovnováh (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
MOFR01_6I
Názov predmetu:
Modelovanie fázových rovnováh
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na absolvovanie predmetu je potrebné zúčastniť sa min. 2/3 prednášok a tiež všetkých cvičení. V priebehu semestra študenti vypracujú a odovzdajú 5 zadaní zameraných na precvičenie zručností používania softvérov Thermo-Calc a Dictra, pričom za každé z nich môžu získať maximálne 6 bodov. Na záver študenti vypracujú komplexné zadanie zamerané na riešenie konkrétneho materiálového problému, s využitím softvérov Thermo-Calc a Dictra. Toto zadanie odovzdajú na konci semestra, pričom môžu získať maximálne 20 bodov. Skúška bude písomnou i ústnou formou, pričom písomná časť bude formou testu z odprednášanej látky, v rámci ústnej časti skúšky študenti musia predstaviť a vysvetliť materiálový problém, ktorý riešili v rámci komplexného zadania a následne svoje riešenie obhájiť, za čo môžu získať maximálne 50 bodov. Pri celkovom hodnotení sa sčítajú body z čiastkových zadaní, komplexného zadania a zo skúšky, pričom na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B je potrebné získať najmenej 83 bodov, na hodnotenie C je potrebné získať najmenej 74 bodov, na hodnotenie D je potrebné získať najmenej 65 bodov, na hodnotenie E je potrebné získať najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nesplní podmienku účasti min. na 2/3 prednášok a na všetkých cvičeniach, neodovzdá niektoré zadanie, alebo v celkovom hodnotení získa menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent rozvinie svoje znalosti výpočtovej termodynamiky v oblasti materiálového inžinierstva, bude schopný aplikovať metódu CALPHAD pri výpočtoch fázových rovnováh a prakticky používať výpočtové softvery Thermocalc a Dictra.
 
Stručná osnova predmetu:
1) Úvod, mikroštruktúra kovových a nekovových materiálov, prehľad súčasných poznatkov o výpočtovej termodynamike
2) Základné pojmy v termodynamike materiálov
3) Termodynamický popis čistých látok
4) Termodynamický popis roztokov, zmesí a intermediárnych fáz
5) Termodynamika rozhraní a materiálových procesov
6) Vytváranie a optimalizácia termodynamických databáz
7) Prípadové štúdie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GASKELL, D R. Introduction to the Thermodynamics of Materials. Washington : Taylor and Francis Ltd., 1995. 568 s. ISBN 1-56032-432-5.
DEHOFF, R T. Thermodynamics in Materials Science. New York : McGraw-Hill, 1993. 532 s. ISBN 0-07-112596-5.
SUNDMAN, B. -- FRIES, S. -- LUKAS, H L. Computational Thermodynamics. The Calphad Method. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 313 s. ISBN 978-0-521-86811-2.
NISHIZAWA, T. Thermodynamics of Microstructures. Materials Park, Ohio, USA: ASM International , 2008. 295 s. ISBN 978-0-87-170716-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

AB
C
D
E
FX
58,3 %
12,5 %
16,7 %6,3 %
4,2 %
2,0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marián Drienovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: