23. 10. 2019  12:46 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MMSY06_6B - Modelovanie mechatronických systémov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MMSY06_6B
Názov predmetu: Modelovanie mechatronických systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, test počas semestra, semestrálny ptrojekt - spracovanie a obhajoba. Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky.
Hodnotenie - v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet Modelovanie mechatronických systémov je zameraný na problematiku modelovania a analýzy mechatronických systémov. Hlavný dôraz je kladený na to, aby študenti získali vedomosti o spôsoboch a postupoch pri vytváraní dynamických modelov mechatronických systémov (zostavovať: pohybové rovnice mechanických a hydraulických systémov, rovnice elektrických obvodov) a ich riešení. Výsledky získané z riešení modelov budú schopní využiť pri analýze odozvy a správania sa daného modelu, t.j. skutočného systému. Študenti budú schopní aplikovať získané vedomosti komplexne pri riešení úloh vzťahujúcich sa k multifyzikálnemu charakteru mechatronických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
•Štruktúrna analýza mechatronických systémov.
•Matematické modely mechatronických systémov.
•Metódy formulácie pohybových rovníc mechanických systémov. Metódy formulácie pohybových rovnic tekutinových systémov. Metódy formulácie rovníc elektrických obvodov.
•Modelovanie a analýza mechatronických systémov.
•Klasifikácia dejov pôsobiacich v mechanických, tekutinových a elektrických systémov.
•Počítačové nástroje ANSYS, Matlab-Simulink, MSC-Adams, Dynast a ich aplikácia pre modelovanie a analýzu mechatronických systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GOGA, V. CAE mechatronických systémov. Bratislava: STU Bratislava, 2009. 241 s.
GOGA, V. CAE mechatronických systémov. Modelovanie a simulácie v programe MSC.ADAMS: 1. diel: Kinematika. Bratislava : STU, 2013. 126 s. ISBN 978-80-227-4054-8.
GREPL, R. Kinematika a dynamika mechatronických systémů. Brno : CERM, 2007. 158 s. ISBN 978-80-214-3530-8.
KELEMEN, M. Komponenty a moduly mechatronických systémov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004. 119 s. ISBN 80-8073-212-4.
BISHOP, R H. Mechatronic system, control, logic and data acquisition. New York: C.R.C Press, 2008.
KRATOCHVÍL, C. -- SINGULE, V. -- BŘEZINA, T. Mechatronické soustavy. Brno: VUT Brno, 2003.
SILVA, C W. Mechatronics: A Foundation Course. Boca Raton : Taylor & Francis Group, 2010. 685 s. ISBN 978-1-4200-8211-1.
GREPL, R. Modelování mechatronických systémů v Matlab SimMechanics. Praha : BEN - technická literatura, 2007. 151 s. ISBN 978-80-7300-226-8.
BARTKO, R. -- MILLER, M. Matlab I: algoritmizácia a riešenie úloh. Trenčín : Digital Graphic, 2004. 285 s. ISBN 80-968337-3-1.
ANSYS. FEM program. Theory manual V.12, 2012. 2012.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

ABCDEFX
23,8 %28,6 %23,8 %23,8 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: