16. 10. 2019  1:56 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu OOPJ06_6B - Objektovo orientované programovanie v JAVA (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: OOPJ06_6B
Názov predmetu: Objektovo orientované programovanie v JAVA
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra každý študent vypracuje seminárnu prácu na vopred určenú tému (20 bodov). Počas skúškového obdobia sa píše záverečný test (80 bodov). Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebných v súčte minimálne 56 bodov. Hodnotenie úspešnosti je nasledovné: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí spôsoby tvorby objektovo orientovaných programov. Naučí sa základy programovacieho jazyk JAVA, tvorbu aplikácií a návrh užívateľského rozhrania. Získa základné vedomosti a zručnosti programovania v objektovo orientovanom vývojovom prostredí NetBeans.
 
Stručná osnova predmetu:
Java - história a vývoj.
Java technológia - programovací jazyk a platforma.
Základná syntax jazyka - komentáre, dátové typy, deklarácie, operátory, podmienky, cykly, polia, reťazce.
OOP. Objekty, triedy, metódy, balíčky, rozhrania, dedičnosť, polymorfizmus.
Výnimky, ošetrovanie výnimiek, vlastné výnimky.
Vývojové nástroje - NetBeans, grafické používateľské rozhrania, Swing, AWT.
MVC (model-view-controller), tvorba dokumentácie s javadoc.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KEBÍSEK, M. Objektovo orientované programovanie. Trnava : Qintec s.r.o., 2010. 120 s. ISBN 978-80-969846-8-8.
SCHREIBER, P. -- KEBÍSEK, M. -- ELIÁŠ, M. Objektovo orientované programovanie. Trnava : AlumniPress, 2013. 119 s. ISBN 978-80-8096-185-5.
HEROUT, P. Učebnice jazyka Java. České Budejovice: Koop, 2011. 386 s. ISBN 978-80-7232-398-2.
HEROUT, P. Java - grafické uživatelské prostředí a čeština. České Budejovice: Koop, 2006. 316 s. ISBN 80-7232-237-0.
SPELL, B. Java - Programujeme profesionálně. Praha: Computer Press, 2002. 1022 s. ISBN 80-7226-667-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 212

ABCDEFX
10,4 %15,1 %20,8 %17,5 %31,1 %5,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Vladimír Liška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: