26. 10. 2020  8:28 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu POMA01_6B - Pokročilé materiály (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
POMA01_6B
Názov predmetu:
Pokročilé materiály
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1., 1. + 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent/ka je hodnotený/á vo dvoch na seba nadväzujúcich krokoch:
1. Priebežná písomná previerka vedomostí a vyhodnotenie protokolov z laboratórnych meraní, sumárne môže získať maximálne 50 bodov.
2. Písomná skúška, maximálne 50 bodov.
Konečný výsledok hodnotenia vyjadrený známkou je súčtom bodov získaných v jednotlivých krokoch hodnotenia: 92 - 100 (A), 83 – 91 (B), 74 – 82 (C), 65 – 73 (D), 56 – 64 (E), menej ako 56 (FX).

 
Výsledky vzdelávania:
Študent/študentka je po absolvovaní predmetu schopný/á priradiť rôznym typom pokročilých materiálov fyzikálne, chemické alebo mechanické procesy, ktoré súvisia s ich tvorbou a vlastnosťami. Vie identifikovať deje identickej povahy uskutočňujúce sa v rôznych materiálových systémoch. Osvojil/a si analytický prístup k riešeniu materiálových problémov v rôznych priemyselných odvetviach (hutníctvo, strojárstvo, energetika, elektronika, chemický priemysel a pod.). Získal/a prehľad o moderných trendoch vo vývoji pokročilých materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehľad teoretických poznatkov potrebných pre pochopenie zákonitostí prípravy, charakterizovania a použitia pokročilých materiálov, príklady pokročilých technológií, príklady pokročilých konštrukčných a funkčných materiálov, prepojenia medzi pokročilými materiálmi a prírodou. Charakterizovanie pokročilých materiálov pomocou exaktných experimentálnych metód.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANOVEC, J. -- GRGAČ, P. -- SKARBA, M. Progresívne materiály a technológie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 300 s. ISBN 978-80-227-3648-0.
ČERNIČKOVÁ, I. Complex metallic alloys. Dresden: IFW Dresden, 2013. 96 s. ISBN 978-3-944438-01-6.
CARDARELLI, F. Materials handbook. New York/Heidelberg : Springer, 2008. 1340 s. ISBN 978-1-84628-669-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 116

A
B
C
D
E
FX
15,5 %
22,4 %
20,7 %
20,7 %
19,8 %0,9 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Antonín Náplava, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: