22. 10. 2019  9:10 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PAVY06_6I - Prostriedky automatizovanej výroby (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PAVY06_6I
Názov predmetu: Prostriedky automatizovanej výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, overenie vedomostí pre programovanie robota
A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%
Na cvičeniach budú dve písomné previerky po 30 bodov, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 54 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 48 bodov, na hodnotenie C najmenej 42 bodov, na hodnotenie D najmenej 36 bodov a na hodnotenie E najmenej 30 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 15 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o funkčných možnostiach prostriedkov automatizovanej výroby, zoznámi sa s funkčnými možnosťami riadiacich systémov ktoré zabezpečujú koordináciu a synchronizáciu informácií a väzieb potrebných pre automatizáciu výroby. Osvojí si informácie o komplexnej pružnou automatizácii, automatizovaných závodoch a digitálnych/virtuálnych modeloch automatizovanej výroby. Oboznámi sa s otázkami syntézy riadenia rôznych systémov a tvorbou softvéru, ktorý riadenie výrobných systémov zabezpečuje. Pri teórii chápania automatizácie výrobného zariadenia bude pozornosť študenta zameraná aj na spoľahlivosť a ekonomickú efektívnosť.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky automatizovanej výroby.
Popis funkcií riadenia výrobného zariadenia.
Popis statických a dynamických charakteristík výrobného zariadenia- modelovanie.
Popis vstupno-výstupných informácií z/do výrobného zariadenia.
Popis základných štruktúr technických prostriedkov systémov riadenia výrobných zariadení.
Popis zásad návrhu a implementácie programových prostriedkov systémov riadenia výrobných zariadení.
Popis základných štruktúr programových prostriedkov.
Aplikácia získaných poznatkov pre navrhovanie systémov riadenia výrobných zariadení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MICHAĽČONOK, G. -- BOŽEK, P. -- HUSÁROVÁ, B. Automatizácia v priemysle. Trnava : Tripsoft, 2000. 236 s. ISBN 80-968294-4-0.
VELÍŠEK, K. -- KATALINIČ, B. -- JAVOROVÁ, A. Priemyselné roboty a manipulátory. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 183 s. ISBN 80-227-2492-0.
BOŽEK, P. -- BARBORÁK, O. -- NAŠČÁK, Ľ. -- ŠTOLLMANN, V. Špecializované robotické systémy. Ostrava : Ámos, 2011. 224 s. ISBN 978-80-904766-3-9.

Odporúčaná:
Cassandras, Ch. G. Lafortune, S.: Introduction to discrete event systems. Kluwer Acvademic Publishers, Boston, 1999
Wörn, H., Brinkschulte, U.: Echtzeitsysteme, Springer Verlag, 2007

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 437

ABCDEFX
31,4 %26,8 %19,7 %17,2 %4,9 %0 %
Vyučujúci: Ing. Branislav Bako (cvičiaci, skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Chynoradský (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: