20. 10. 2019  6:29 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TPAR06_6B - Technické prostriedky automatizovaného riadenia (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TPAR06_6B
Názov predmetu: Technické prostriedky automatizovaného riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálnej práce za 20 bodov.
Písomná skúška (test) za 80 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledove:
A 92-100, B 83-91, C 74-82, D 65-73, E 56-64, FX menej ako 56 bodov

 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z oblasti technických prostriedkov moderných riadiacich systémov. Ovláda princípy výberu a použitia technických prostriedkov v riadiacich systémoch. Ovláda postupy a metódy návrhu technického zabezpečenia riadiacich systémov. Študent má praktické skúsenosti v oblasti použitia a programovania technických prostriedkov riadiacich systémov, má poznatky o moderných prístupoch automatizácie riadenia systémov na báze číslicovej techniky a mikroprocesorov.
 
Stručná osnova predmetu:
Statické a dynamické vlastnosti, spoľahlivosť. Regulátory, filtračné členy, zosilňovače. Prostriedky pre riadenie v reálnom čase. Mikropočítač, architektúra mikropočítača. Meracie systémy, snímače.
Akčné členy a pohony. Interface, prevodníky A/D a D/A. Software pre riadenie a monitoring.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRÉMY, M. -- KOPČEK, M. -- JEDLIČKA, M. -- ŠKULAVÍK, T. -- BEZÁK, T. Úvod do programovateľných logických automatov. Trnava : Qintec s.r.o., 2011. 172 s. ISBN 978-80-969846-9-5.
ZÍTEK, P. -- HOFREITER, M. -- HLAVA, J. Automatické řízení. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2006. 148 s. ISBN 80-01-03020-2.

Odporúčaná:
Balátě, J. a kolektív.: Technické prostředky automatického řízení. SNTL/ALFA, Praha.1986.
Danko, J. : Technické prostriedky ASR TP. ES SVŠT Bratislava, 1990.
Hugh Jack:Automating Manufacturing Systems with PLCs. Version 4.9, January 12, 2007.
Vrban, A.: Základy merania a regulácie, STU Bratislava, 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1626

ABCDEFX
15,3 %22,3 %25,5 %15,8 %20,8 %0,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Škulavík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Radovan Zvolenský, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: