26. 10. 2020  8:48 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TTSP01_6I - Teória a technológia spracovania plastov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: TTSP01_6I
Názov predmetu:
Teória a technológia spracovania plastov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 2. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je hodnotený v troch na seba nadväzujúcich krokoch:
1. Dve priebežné písomné previerky vedomostí, sumárne môže získať maximálne 30 bodov.
2. Písomná časť skúšky, maximálne 50 bodov.
3. Ústna časť skúšky, maximálne 20 bodov.
Konečný výsledok hodnotenia vyjadrený známkou je súčtom bodov získaných v jednotlivých krokoch hodnotenia: 92 - 100 (A), 83 – 91 (B), 74 – 82 (C), 65 – 73 (D), 56 – 64 (E), menej ako 56 (FX).

 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude rozumieť štruktúre plastov, ako aj spôsobom jej modifikácie. Ovláda rozdiely medzi jednotlivými spôsobmi výroby plastov (napr. polymerizácia, polyadícia, polyreakcia) a vie, ako tieto spôsoby prípravy plastov ovplyvňujú ich vlastnosti. Je oboznámený so základnými technológiami spracovania plastov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vnútorná stavba polymérov
2. Mikroštruktúra a vlastnosti polymérov
3. Základné reakcie vedúce k tvorbe polymérov
4. Nomenklatúra polymérov
5. Úvod do problematiky spracovania polymérov
6. Granulácia
7. Vstrekovanie, spekanie a rotačné tvarovanie
8. Ľahčené plasty
9. Tvárnenie a tvarovanie
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Belofsky,H.:Plastics: Product Design and Process Engineering.Munchen,Carl Hanser Verlag,1995.
Jahnátek,Ľ.-Náplava,A.-Grom,J.: Teória a technológia spracovania plastov.Bratislava,STU.MtF,2005,188s.
Mracinčin,A.-Hudec.I.-Majling,J.: Technológia materiálov.1.vyd.Bratislava,STU,FCHPT,2002,183s.
Osswald,T.:Polymer processing fundametals.Munchen,Carl Hanser Verlag,1988

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 512

A
B
C
DE
FX
47,5 %
29,1 %
17,0 %
4,3 %
2,1 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Antonín Náplava, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil:
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: