20. 10. 2019  6:02 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TEPV05_6I - Teória požiarov a výbuchov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TEPV05_6I
Názov predmetu: Teória požiarov a výbuchov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ukončenie predmetu:

1. z priebežného hodnotenia môže študent získať max. 20 bodov

2a. priebežné hodnotenie získa študent za 2 priebežné písomky (7. týždeň, 13. týždeň - semestra), študent môže opraviť maximálne jednu z písomiek (13. týždeň), započítava sa lepšie hodnotenie

3c. na skúške môže študent získať max. 80 bodov, skúška prebieha ústnou a písomnou formou, účasť na ústnej časti skúšky je podmienená úspešným absolvovaním písomnej časti skúšky

4. výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91.9 - 83, C = 82.9 - 74, D = 73.9 - 65, E = 64.9 - 56, FX = 55.9 - 0

5a. nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie)

6. študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre abosolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o princípoch a mechanizmoch požiarov a výbuchov, vie počitať základné charakteristiky výbuchov a požiarov a na základe týchto znalostí vie hodnotiť deje z hľadiska možného výbuchu alebo požiaru.
 
Stručná osnova predmetu:
- Úvod do teórie požiarov a výbuchov, rozdelenie látok a podmienok
- Iniciačné zdroje
- Energetika výbuchov, výbuchové reakcie
- Teória výbuchu. Horenie a deflagrácia
- Teória výbuchu. Tepelný výbuch a detonácia
- Pôsobenie výbuchu. Výbuch v pevnom a kvapalnom prostredí
- Pôsobenie výbuchu. Výbuch v plynnom prostredí
- Požiare, podmienky vzniku požiarov
- Energetika požiarov
- Horenie pevných látok
- Horenie tekutých látok
- Minimalizácia následkov požiarov a výbuchov
- Dôsledky požiarov a výbuchov, nehody a havárie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZAPLETALOVÁ-BARTLOVÁ, I. -- BALOG, K. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. 193 s. ISBN 80-86111-07-5.
BALOG, K. -- KVARČÁK, M. Dynamika požáru. Ostrava : SPBI, 1999. 118 s. ISBN 80-86111-44-X.
VÁVRA, P. Teorie výbušin. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. 115 s. ISBN 80-7194-444-0.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 1. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 2. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 3. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
VÁVRA, P. -- VÁGENKNECHT, J. Teorie působení výbuchu. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. 105 s. ISBN 80-7194-494-7.
HENRYCH, J. Dynamika výbuchu a její užití. Praha: Academia, 1973. 412 s.
BALOG, K. -- KVARČÁK, M. Procesy hoření. In ŠENOVSKÝ, M. -- A KOL. Základy požárního inženýrství. Ostrava : SPBI, 2004, s. 2--16. ISBN 80-86634-50-7.
KVARČÁK, M. Základy požární ochrany. Ostrava : SPBI, 2005. 133 s. ISBN 80-86634-76-0.
PROKOP, P. -- ŠENOVSKÝ, M. -- BEBČÁK, P. Větrání objeků. Ostrava: SPBI, 1998. 220 s. ISBN 80-86111-23-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 832

ABCDEFX
9,1 %29,1 %33,1 %20,2 %8,5 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Hrušovský, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: